Odborníci Univerzity Komenského v Bratislave skúmajú možnosti zlepšenia mobility seniorov

Bratislava, 12. januára 2012: Odborníci Univerzity Komenského v Bratislave (UK) začali v týchto dňoch realizovať klinickú štúdiu v rámci medzinárodného projektu Mobilita v starobe. Jeho hlavným cieľom je vytvorenie komplexného programu pre diagnostiku a efektívny rozvoj motorických schopností u ľudí nad 65 rokov.


12. 01. 2012 07.59 hod.
Od: Oddelenie vzťahov s verejnosťou

Projekt s akronymom MOBIL je financovaný z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja (EFRR), Programu cezhraničnej spolupráce Slovensko – Rakúsko. Slovenskú časť projektu odborne zastrešuje Fakulta telesnej výchovy a športu Univerzity Komenského v Bratislave (FTVŠ UK). Rakúskymi partnermi sú Ludwig Boltzmann Institut a Medizinische Universität Wien.

Východiskom projektu je narastajúci podiel seniorov vo vekovej kategórii nad 65 rokov v populácii krajín Európskej únie. Predpokladá sa, že zastúpenie seniorov vo veku 65 a viac rokov bude narastať zo súčasných 21 % na 30 % v roku 2030. Pre túto skupinu ľudí je charakteristické zhoršovanie funkcie nervovosvalového systému, ktoré je  jednou z hlavných dôvodov zvýšeného výskytu pádov seniorov. „Výskumom sa zistilo, že zhruba 30 percent 65-ročných a 50 percent 80-ročných spadne aspoň raz do roka, pričom 5 - 10 % takýchto pádov sa končí zlomeninou. Je dokázané, že až štvrtina ľudí, ktorí pri páde utrpeli zlomeninu krčka stehennej kosti, zomiera do pol roka po úraze,“ uviedla členka vedeckého tímu UK v tomto projekte - PaedDr. Veronika Tirpáková, PhD., z FTVŠ UK. Účinným prostriedkom zníženia rizika pádov, ale aj zlepšenia celkovej kvality života, je cielený tréning.

Zámerom projektu MOBIL je overiť nové, potenciálne účinnejšie metódy silového tréningu pre seniorov v porovnaní s klasickým tréningom. „Overovanými metódami sú nepriama elektrostimulácia svalov stehna a posilňovanie dolných končatín na špeciálnom, počítačom riadenom tréningovom zariadení leg-pressového typu. Ide o svetový unikát, ktorého autorom je profesor Dušan Hamar, vedúci slovenskej časti medzinárodnej spolupráce,“ doplnila Veronika Tirpáková.

Výskumu sa zúčastní približne 40 seniorov vo veku nad 65 rokov z Bratislavy a okolia, ktorých čaká 8-týždňový tréning na leg-presse alebo pomocou pasívnej elektrostimulácie. „Výsledky tohto medzinárodného projektu, do ktorého sú zapojení aj odborníci z našej univerzity, budú nesporne benefitom pre časť populácie nad 65 rokov. Samotná experimentálna štúdia môže prispieť k výraznému zlepšeniu pohybových schopností, ako i kvality života seniorov,“ zhodnotil význam projektu MOBIL rektor UK prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD.

Projekt Mobilita v starobe, ktorý bol spustený v júni 2008, bude ukončený v roku 2013. Slovenský vedecký tím tvoria Dušan Hamar, Ján Cvečka, Milan Sedliak a Veronika Tirpáková z FTVŠ UK.