Na UK sa diskutovalo o perspektívach vysokoškolského vzdelávania

V Aule Univerzity Komenského v Bratislave (UK) sa dnes (14. februára 2012) uskutočnila odborná diskusia Univerzity a budúcnosť Slovenska. O vysokoškolskom vzdelávaní, vede, výskume a ich perspektívach prišli na akademickú pôdu diskutovať doc. PhDr. Dušan Čaplovič, DrSc., doc. PhDr. Rudolf Chmel, DrSc., a prof. Ing. Ján Mikolaj, CSc.


14. 02. 2012 19.29 hod.
Od: Oddelenie vzťahov s verejnosťou

Podujatie otvoril rektor UK prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD., ktorý vyzdvihol úlohu univerzít byť pre spoločnosť nositeľmi tradičných morálnych i kognitívnych hodnôt: „Som presvedčený, že vhodnejší a primeranejší priestor na odbornú diskusiu, než poskytuje univerzitné prostredie, ani nie je. Máme povinnosť, ale aj česť vytvárať priestor pre výskum a vývoj, ale i priestor pre tvorivosť, kreativitu človeka, šírenie vedomostí, ako aj spätosť tohto priestoru s ekonomikou, priemyslom, službami, prenosom nového poznania do reálnej ekonomiky.“

Rektor UK ďalej zdôraznil: „Slovensko musí pamätať na to, že vzdelávanie, veda a výskum musia tvoriť samostatnú kapitolu v národnom rozvojovom pláne, že je to hodné nielen diskusií, ale aj konkrétneho priestoru pre aktérov a, samozrejme, adekvátnych financií.“

Každý z hostí dostal priestor predstaviť svoju víziu vysokoškolského vzdelávania, vedy a ich perspektív v najbližších rokoch. Nasledujúca diskusia sa venovala problematike diferenciácie vysokých škôl, koncepcii školstva, ako i otázkam konkrétnych riešení.

Rektor UK v závere podujatia upozornil prítomných na skutočnosť, že UK patrí medzi 4 percentá najlepších vysokých škôl na svete, jej rozpočet je však neporovnateľne, až niekoľkonásobne nižší ako v prípade škôl na prvých stovkách miest v svetových rebríčkoch.

Podrobné informácie o diskusii a jej záveroch si môžete prečítať v marcovom čísle časopisu Naša univerzita.

Zľava: prorektor UK prof. D. Meško, prof. J. Mikolaj, doc. R. Chmel, rektor UK prof. K. Mičieta, doc. D. Čaplovič a moderátor podujatia RNDr. P. Demeš

Doc. D. Čaplovič

Doc. R. Chmel

Prof. J. Mikolaj

Foto: Marian Kukan