Na Prírodovedeckej fakulte UK majú najvýkonnejší laserový systém na Slovensku

Bratislava, 27. januára 2012: V priestoroch Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave (PriF UK) dnes slávnostne otvorili laboratórium ultrarýchlej laserovej fotoniky. Na otvorení tohto spoločného pracoviska Fyzikálneho ústavu Slovenskej akadémie vied (FÚ SAV) a Medzinárodného laserového centra v Mlynskej doline sa zúčastnili rektor UK prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD., dekan PriF UK doc. RNDr. Milan Trizna, PhD., riaditeľ FÚ SAV RNDr. Stanislav Hlaváč, CSc., riaditeľ Medzinárodného laserového centra prof. Ing. František Uherek, PhD., riaditeľka Agentúry Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy EÚ Ing. Alexandra Drgová, ako i ďalší zástupcovia participujúcich organizácií.


27. 01. 2012 14.09 hod.
Od: Oddelenie vzťahov s verejnosťou

Odbornej verejnosti bol predstavený najvýkonnejší laserový systém na našom území so špičkovým výkonom 130 GW. Tento laser teda na krátky okamih mnohonásobne prevyšuje výkon všetkých elektrární na Slovensku. Okrem toho ponúka impulzy s časovou dĺžkou 25 femtosekúnd (0,000 000 000 000 025 s), kedy svetlo za tento krátky okamih prekoná vzdialenosť približne rovnú jednej desatine hrúbky ľudského vlasu. Laboratórium bolo financované z prostriedkov projektu „meta-QUTE: Centrum excelentnosti kvantových technológií“ na základe podpory Operačného programu Výskum a vývoj zo zdrojov Európskeho programu regionálneho rozvoja.

Rektor UK prof. K. Mičieta na otvorení uviedol: „Som rád, že prekonávame bariéry, že začíname rozvíjať inštitucionálnu spoluprácu – vďaka nadšeniu jednotlivcov i celých organizácií. Spojenie našich excelentných škôl a inštitúcií bude nepochybne významným prínosom pre slovenskú vedu i vzdelávanie.“

Vybudovanie laboratória trvalo viac ako pol roka. Autorom tejto myšlienky bol prof. RNDr. Vladimír Bužek, DrSc., vedúci Centra kvantovej fyziky FÚ SAV. „Prínos laboratória bude v špičkových experimentoch a najmä v tom, že na nich môžu participovať mladí vedeckí pracovníci,“ uviedol doc. Ing. Dušan Velič, PhD., vedúci laboratória.

Rektor Univerzity Komenského v Bratislave počas prezentácie laboratória ultrarýchlej laserovej fotoniky

Slávnostné otvorenie laboratória

Člen výskumného tímu opisuje reakcie prebiehajúce v laboratóriu.

Foto: OVV RUK