Univerzita Komenského v Bratislave predstavila najzaujímavejšie výsledky výskumu svojich doktorandov

Bratislava, 16. mája 2012: Univerzita Komenského v Bratislave (UK) predstavila v stredu 16. mája 2012 najzaujímavejšie výsledky výskumu svojich doktorandov.


16. 05. 2012 18.24 hod.
Od: Oddelenie vzťahov s verejnosťou

Konferencia doktorandov pod názvom Spájame vedomosti, invenciu a vedu sa na celouniverzitnej úrovni konala prvýkrát. Predstavila 26 doktorandov v poslednom roku štúdia. Každú z 13 fakúlt univerzity zastupovali 2 študenti. Podujatie ponúklo prierez výsledkov vedecko-výskumnej činnosti v oblastiach medicíny, filozofie, manažmentu, práva, fyziky, náboženstva a i.

Doktorandi UK prezentovali napríklad tieto témy: spoločenská zodpovednosť podnikov ako konkurenčná výhoda (Fakulta managementu UK), syndróm lepivých doštičiek ako príčina straty plodu (Jesseniova lekárska fakulta UK), zdieľanie kultúrnej produkcie v sieťovej komunikácii (Filozofická fakulta UK), integrácia viacjazyčnosti v primárnom vzdelávaní v postojoch a názoroch učiteľov (Pedagogická fakulta UK), ako i mnohé iné zaujímavé témy.

Bližšie informácie o podujatí Vám prinesieme v júnovom čísle Našej univerzity.

Prodekanka Lekárskej fakulty UK prof. Viera Štvrtinová s prorektorom UK prof. Dušanom Meškom

Rektor UK prof. Karol Mičieta pri odovzdávaní certifikátu o účasti na prvej celouniverzitnej doktorandskej konferencii

Prvá celouniverzitná konferencia doktorandov ponúkla priestor 26 prezentáciám vedecko-výskumnej činnosti prebiehajúcej na fakultách UK.

Viac fotografií na Facebooku UK

Foto: Marian Kukan