Archívny materiál Univerzity Komenského zapĺňa takmer 3 kilometre regálov

Bratislava, 8. júna 2012: V sobotu 9. júna 2012 si celý svet pripomenie Medzinárodný deň archivárov. Jeho cieľom je vyzdvihnúť u verejnosti význam archívnych záznamov a potrebu ich ochrany. Tento sviatok si pripomína aj Univerzita Komenského v Bratislave (UK), ktorej archív oslávi na budúci rok polstoročie svojho vzniku.


08. 06. 2012 09.07 hod.
Od: Oddelenie vzťahov s verejnosťou

Archív Univerzity Komenského je významným centrom, v ktorom je sústredená „história“ najväčšej slovenskej univerzity. Archívny a dokumentárny materiál univerzity zapĺňa viac ako  2 700 bm (bežných metrov) regálov. Medzi archivovanými dokumentmi možno nájsť aj materiály z 18. storočia. „V zbierke historických diplomov Archívu Univerzity Komenského  máme uložený aj vzácny originál diplomu magistra chirurgie vydaný Lekárskou fakultou Trnavskej univerzity v roku 1775 Antonovi Augustínymu. Ide o  doposiaľ najstarší a jediný známy zachovaný kompletný originál diplomu (s pečaťou a podpisom dekana fakulty) z územia bývalého Uhorska spomedzi 32 originálov magisterských diplomov vydaných lekárskou fakultou počas jej pôsobenia v Trnave,“ uviedol riaditeľ Archívu UK PhDr. Viliam Csáder.

Medzi najvzácnejšie dokumenty uložené v Archíve UK patria protokoly zo zasadnutí Akademického senátu UK z rokov 1919 – 1950 či protokoly zo zasadnutí profesorských zborov Lekárskej fakulty UK (z rokov 1919 – 1950), Filozofickej fakulty UK (1921 – 1946) a Právnickej fakulty UK (1921 – 1950). „Archívne materiály sú dôležitým odkazom pre budúce generácie a významným svedectvom o vývoji.  Aj preto má archív našej univerzity svoje nezastupiteľné miesto,“ zhodnotil význam Archívu UK rektor UK prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD.

Spracované archívne fondy UK poskytujú dostatok pramenného materiálu bádateľom zaoberajúcim sa dejinami školstva, kultúry, politiky a spracúvaním špeciálnych dejín univerzity. Bádatelia majú v Archíve UK k dispozícii príručnú knižnicu s 2 344 zväzkami kníh a odborných časopisov.

Unikátny diplom z roku 1775

Riaditeľ Archívu UK PhDr. Viliam Csáder (vpravo)

Foto: Archív UK