Vyhlásenie Združenia výskumne a technicky orientovaných univerzít (V7)

Bratislava, 12. október 2019 - Rektori Združenia výskumne a technicky orientovaných univerzít (UK, STU, TUKE, UPJŠ, UNIZA, SPU, UVLF) upozorňujú na riziká vyplývajúce chystaných zmien v riadiacej štruktúre Operačného programu Výskum a Inovácie.


Hlavným zdrojom verejných výdavkov na vedu a výskum na Slovensku sú v posledných rokoch prostriedky z eurofondov.

V operačnom programe Výskum a inovácie (OP VaI), je na prioritu podpory výskumu, vývoja a inovácií alokovaných 1,7 mld. eur, no zatiaľ sa podarilo vyčerpať len 13%. Zdôrazňujeme, nie vinou univerzít a ústavov SAV. Na všetky doteraz vyhlásené výzvy sme reagovali a vo väčšine prípadov je naša absorpčná kapacita vyššia, ako sú alokované financie pre výzvy.

Dopadom za meškanie v nečerpaní je tzv. dekomitment (odňatie prostriedkov) a Slovensku kvôli slabému čerpaniu za rok 2019 opäť hrozí dekomitment vo výške viac než 120 miliónov eur.

Situácia s vyhlasovaním výziev a vyhodnocovaním projektov v OP VaI je mimoriadne kritická, preto sme v septembri 2019 iniciovali rokovanie s ministerkou školstva Martinou Lubyovou k prijatiu účinných opatrení na zlepšenie situácie.

V piatok 11. októbra sa uskutočnilo mimoriadne zasadnutie Rady vlády pre vedu, techniku a inovácie s cieľom prerokovať návrhy opatrení ako sa zo strany SR vyhnúť hroziacemu dekomitmentu. Rada vlády, pre nás prekvapivo, napokon prijala odporúčanie pre Vládu SR presunúť celý Operačný program VaI pod Ministerstvo dopravy a výstavby SR, ktoré by sa po novom malo stať riadiacim orgánom OP VaI.

Hoci je toto účelové opatrenie vedené snahou Rady vlády riešiť kritickú situáciu a minimalizovať škody dekomitmentu, vnímame ho ako nesystémové a ako veľké riziko vo vzťahu k prebiehajúcim procesom zazmluvňovania projektov z aktuálnych výziev v OP VaI.

Presun celého operačného programu VaI na sklonku programového obdobia pod nový riadiaci orgán vnímame ako nebezpečný experiment, ktorého výsledkom môže byť ďalšie zhoršenie už teraz mimoriadne kritickej situácie.

Sme ochotní tento krok podporiť, ak dostaneme garancie od Vlády SR, že dôjde k zdynamizovaniu procesov a plánované prostriedky pre OP VaI budú naďalej k dispozícií vedeckým inštitúciám v plnom rozsahu. Požadujeme striktné dodržanie termínov a pravidiel, ktoré sú uvedené v prebiehajúcich a indikatívnych výzvach.

 

Signatári:

Miroslav Fikar, rektor STU

Klaudia Halászová, rektorka SPU

Jozef Jandačka, rektor ŽU

Stanislav Kmeť, rektor TUKE

Jana Mojžišová, rektorka UVLF

Pavol Sovák, rektor UPJŠ

Marek Števček, rektor UK