Univerzita Komenského otvára nový akademický rok

Bratislava 21. septembra 2020: Na Univerzite Komenského v Bratislave sa dnes začal 102. akademický rok. Tradičné slávnostné otvorenie v Aule UK sa tento rok pre pandémiu nekonalo. Rektor UK Marek Števček sa akademickej obci prihovoril písomne.


Akademický rok 2020/2021 bude ovplyvnený epidemickou situáciou. Podobne ako v predošlom letnom semestri je Univerzita Komenského pripravená flexibilne reagovať na vývoj pandémie. Prioritou zostáva chrániť zdravie študentiek a študentov, ako aj zamestnankýň a zamestnancov a ich blízkych. Z tohto dôvodu sa počas celého leta stretával permanentný krízový štáb, ktorý priebežne vyhodnocoval situáciu.

V tomto akademickom roku očakávame nástup takmer 23-tisíc študentov všetkých stupňov štúdia, z ktorých viac ako 2500 je zo zahraničia. Počty ešte nie sú konečné, zápisy sa uzavrú v priebehu troch týždňov. Najväčší počet prvákov nastupuje na Právnickú a Lekársku fakultu UK.

Univerzita Komenského nezaznamenala pokles počtu zahraničných študentov. Znížil sa však počet gréckych študentov, ktorí k nám tradične chodia študovať medicínu a farmáciu. Na druhej strane sa zvýšil počet ukrajinských študentov, ktorí tvoria tretiu najväčšiu skupinu študentov zo zahraničia. Najväčší záujem pretrváva z Nemecka, Nórska, Iránu, Rakúska či Islandu. Najviac zahraničných študentov bude študovať na Lekárskej fakulte UK v Bratislave, kde ich je až 15 %.

Výučba bude v zimnom semestri na každej fakulte prebiehať inak. Niektoré predmety bude možné realizovať online a iné sa uskutočnia prezenčne. Celú výučbu prezenčnou metódou plánujú mať Pedagogická fakulta UK, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK, Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta a Evanjelická bohoslovecká fakulta UK. Právnická fakulta UK bude vyučovať výlučne dištančne. Ostatné fakulty sa rozhodli pre kombinovanú výučbu v závislosti od predmetu.

Rektor Univerzity Komenského Marek Števček odporúčal dekanom fakúlt realizovať vzdelávacie činnosti prezenčne aspoň pre študentov prvých ročníkov. Na niektorých fakultách to však vzhľadom na počet študentov nebude možné.

Opatrenia Úradu verejného zdravotníctva platia aj vo všetkých zariadeniach UK. Vo vnútorných priestoroch vrátane internátov je povinné nosenie ochranných rúšok, dezinfekcia rúk pri vstupe do budov a dodržiavanie rozostupov najmenej 2 metre, na čo upozorňujú plagáty vo všetkých budovách a na internátoch.

Univerzita vyzýva študentov, aby v prípade potvrdeného pozitívneho testu na COVID-19 alebo podozrenia na toto ochorenie neodkladne kontaktovali svoje študijné oddelenie a príslušné ubytovacie zariadenie.

príhovor rektora Univerzity Komenského Mareka Števčeka (link)