Výbor Národnej rady SR prijal uznesenie k 100. výročiu založenia UK

Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport prerokoval návrh predsedu výboru Ľ. Petráka na prijatie uznesenia k 100. výročiu založenia Univerzity Komenského v Bratislave.


Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport pri príležitosti 100. výročia založenia Univerzity Komenského v Bratislave, prvej slovenskej univerzity:

1. Vyhlasuje, že 

  • založením Univerzity Komenského v Bratislave sa slovenský národ vydal na cestu moderných vzdelaných národov. Založenie tejto univerzity bolo významným krokom k budovaniu tradície vzdelávania v slovenskom jazyku;
  • Univerzita Komenského v Bratislave sa podieľa na budovaní národnej a občianskej identity sebavedomého slovenského národa a zároveň kvalitou vedy a vzdelávania získava uznanie pre našu krajinu na medzinárodnej scéne;
  • Univerzita Komenského v Bratislave zásadne ovplyvňuje trendy vo vysokoškolskom vzdelávaní, vedeckom výskume a celkovom formovaní spoločenského diskurzu a vedomia;
  • Univerzita Komenského v Bratislave má nezastupiteľné miesto pri formovaní budúcnosti Slovenskej republiky najmä v súvislosti s rozvojom vedomostnej spoločnosti;
  • podporou Univerzity Komenského v Bratislave a jej ďalšieho rozvoja posilňujeme pozíciu slovenského vysokého školstva, pri plnom rešpektovaní nezávislosti a akademických práv a slobôd.ň

2.  Ukladá predsedovi výboru

  • informovať o prijatom uznesení rektora Univerzity Komenského v Bratislave a predsedu Národnej rady Slovenskej republiky.