Univerzita Komenského privíta takmer 8000 prvákov

Bratislava, 20. augusta 2012: Univerzita Komenského v Bratislave privíta v akademickom roku 2012/2013 na svojich 13 fakultách 7790 nových študentov v dennej i externej forme štúdia.


20. 08. 2012 09.33 hod.
Od: Oddelenie vzťahov s verejnosťou

Najviac prijatých prvákov majú Prírodovedecká fakulta UK (1579) a Filozofická fakulta UK (1336). Za nimi nasledujú Pedagogická fakulta UK (1102), Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK (784), Právnická fakulta UK (568) a Fakulta managementu UK (525). K celkovému počtu prijatých prvákov – 7790 – sa pridá ešte 2164 prijatých študentov na magisterské štúdium (t. j. tí, ktorí už absolvovali 1. stupeň štúdia – bakalársky a pokračujú v štúdiu ďalej).

Prihlášku do 1. ročníka štúdia na Univerzite Komenského si podalo spolu 19 344 záujemcov. Počet prijatých z nich (7790) predstavuje takmer 40 %. „Počet záujemcov výrazne prevyšoval možnosti prijatia najmä na Právnickej fakulte UK, Filozofickej fakulte UK, Pedagogickej fakulte UK a Fakulte sociálnych a ekonomických vied UK,“ uviedla vedúca Oddelenia študijných vecí Rektorátu UK PhDr. Emília Hrušovská.


Univerzita Komenského v Bratislave je najstaršou a najväčšou vzdelávacou inštitúciou v SR. Študuje na nej okolo 28 000 študentov, z nich je približne 1800 zahraničných. Nový akademický rok 2012/2013 sa pre Univerzitu Komenského začne v pondelok 17. septembra 2012; slávnostné zhromaždenie akademickej obce univerzity sa uskutoční o 11.00 hod. v Aule UK na Šafárikovom námestí v Bratislave.

 

Ilustračná fotografia: Vladimír Kuric