Týždeň prírody na Prírodovedeckej fakulte UK

Bratislava, 16. augusta 2012: Na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave sa v pondelok 20. augusta 2012 začína Týždeň prírody - denný letný vzdelávací tábor pre deti zamestnancov fakulty. Zúčastní sa na ňom 20 detí vo veku od 8 do 13 rokov.


16. 08. 2012 08.34 hod.
Od: Oddelenie vzťahov s verejnosťou

Počas 5 dní sa budú deti hravou formou venovať rôznym témam – nerastné suroviny, ochrana prírody a krajiny, jadrová chémia, hydrobiológia či  život pračloveka. Témy sú vybrané a spracované s prihliadnutím na vek detí, ale dôležitým kritériom je aj to, aby boli zaujímavé. „Niektoré deti totiž tábor navštevujú aj niekoľko rokov po sebe,“ hovorí koordinátorka Týždňa prírody RNDr. Viera Chrenščová, PhD., z Katedry krajinnej ekológie Prírodovedeckej fakulty UK.  

Jednotlivé aktivity (workshopy) budú viesť skúsení  pedagógovia a výskumní pracovníci. Deti budú vypĺňať pracovné listy,  pričom účasť na jednotlivých aktivitách sa im zapíše do indexov. Okrem výučby v učebniach a laboratóriách navštívia aj hrad Devín či Botanickú záhradu UK. „Ako botanika ma myšlienka Týždňa prírody veľmi teší, najmä preto, že toto leto sa koná už jeho 8. ročník. Je veľmi dôležité, aby deti spoznávaním prírodovedných zákonitostí získavali vzťah k prírode,“ uviedol rektor UK prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD. „Chceme deti viesť k prirodzenému vzťahu k prírode, k rozvíjaniu estetického cítenia a formovaniu citového, humánneho a morálneho vzťahu k ochrane a tvorbe životného prostredia,“ dopĺňa V. Chrenščová.

Tábor sa skončí slávnosťou, počas ktorej deti dostanú diplomy a osvedčenia o úspešnom absolvovaní tábora. Na nej budú prezentovať aj výsledky svojich prác z celého týždňa.