Univerzita Komenského udelila čestný doktorát monackému kniežaťu Albertovi II.

Bratislava 14. októbra 2019: Monacké knieža Albert II. si dnes na Univerzite Komenského v Bratislave prevzal čestný titul „doctor honoris causa“ za aktivity v oblasti ochrany prírodného a kultúrneho dedičstva a pri odstraňovaní následkov klimatických zmien. Doktorát bol udelený na návrh Prírodovedeckej fakulty UK, s ktorej vedcami knieža spolupracuje.


Diplomatické aktivity Alberta II. prispievajú k ochrane životného prostredia, racionálnemu využívaniu prírodných zdrojov a k úcte k prírodnému a kultúrnemu dedičstvu. Osobitný zreteľ kladie Albert II. na ochranu ľudského zdravia, boj proti hladu, násiliu páchanému na ženách a deťoch, ako aj na podporu športových aktivít. Veľmi aktívne pôsobí v environmentálnej oblasti.

Suverénne knieža Monackého kniežatstva Albert II., vlastným menom Albert Alexandre Louis Pierre Grimaldi, založil v roku 2006 Nadáciu Alberta II., ktorej primárnym poslaním je podpora vedy a vzdelávania v oblasti ochrany životného prostredia. Na podporu projektov bolo použitých vyše 55 miliónov eur. Prioritnými témami sú klimatická zmena, odlesňovanie, pokles biodiverzity, ochrana ohrozených druhov, alternatívnych zdrojov energie či okysľovanie svetového oceánu. V posledných rokoch sa nadácia zaoberá aj ekosystémovými službami, ochranou opeľovačov – najmä včiel.

Knieža Albert II. zdôraznil, že ľudia sa viac nemôžu správať ako páni a vlastníci prírody, pričom environmentálne výzvy si začínajú čoraz viac uvedomovať aj politici. „Zmenilo sa chápanie sveta. Už neplatí, že ľudstvo je zraniteľné a príroda nás ohrozuje, ako sme si mysleli tisícky rokov. Dnes je ľudstvo tou deštrukčnou silou a príroda musí byť chránená. Chránená každým z nás prostredníctvom nášho konania,“ povedal Albert II. „Ešte stále máme moc konať, nepremárnime túto príležitosť teraz, keď máme vedomosti v našich rukách,“ dodal.

Vyústením už prebiehajúcich spoločných aktivít Prírodovedeckej fakulty UK (PriF UK) a Monackého kniežatstva bolo v roku 2019 podpísanie memoranda o vzájomnej spolupráci smerujúcej k ochrane životného prostredia. Albert II. podporuje projekty umelo inteligentných RMI (remote identification system) modulov pre poloautomatizované vyhľadávanie nepôvodných karanténnych druhov s inváznym potenciálom v európskom kontexte. „Spolupráca s nadáciou rozširuje možnosti moderných nástrojov na ochranu životného prostredia, osobitne na poli biologických invázií, v celoeurópskom priestore,“ opísal dekan PriF UK Peter Fedor.

„Mnohé politické špičky dnes brzdia environmentálne aktivity napriek volaniu odbornej verejnosti. Akademické prostredie sa čoraz intenzívnejšie prikláňa k verejnej podpore racionálneho využívania prírodných zdrojov, dlhodobej a striedmej udržateľnosti spoločenského rozvoja, ktorá nie je na úkor budúcich generácií. V tejto súvislosti je diplomatická, finančná i odborná činnosť Alberta II. v snahe zmierniť dopady klimatickej zmeny na ľudskú spoločnosť chvályhodná a nasledovaniahodná,“ vyzdvihol rektor Univerzity Komenského Marek Števček.