Voľby rektora Univerzity Komenského sa budú konať v máji

Bratislava 23. februára 2022: Dnešné zasadnutie Akademického senátu Univerzity Komenského v Bratislave (AS UK) rozhodlo o termíne volieb rektora UK. Budú sa konať dňa 18. mája 2022. Za tento návrh hlasovalo štyridsaťdva členov, nikto nebol proti a zdržali sa ôsmi.


Počas viac ako dvojhodinovej diskusie odzneli viaceré argumenty za i proti jarnému termínu volieb. V rozprave umožnil AS UK vystúpiť aj všetkým hosťom, ktorí požiadali o slovo.

Viacerí členovia AS UK uviedli argumenty na podporu volieb v májovom termíne, čo by znamenalo posledné slobodné voľby rektora podľa súčasného znenia zákona o vysokých školách.

Za študentov vystúpil v rozprave aj podpredseda AS UK Matej Gajdoš, ktorý upriamil pozornosť na často uvádzané tvrdenie, že študenti podporujú novelu vysokoškolského zákona, a uviedol: „Nie je to pravda. Prevažná väčšina študentských zástupcov v AS UK, aj v senátoch fakúlt, podporuje protestné aktivity UK proti novele zákona o vysokých školách.“

Zasadnutie AS UK bolo verejné a bolo naživo vysielané na YouTube a na Facebooku univerzity.

Voľby rektora na funkčné obdobie od 1. februára 2023 do 31. januára 2027 sa uskutočnia 18. mája 2022 o 9.00 hod. v Aule UK. Lehota na podávanie návrhov na kandidátov je do 4. mája 2022, čiže 70 dní.