UK pomáha Ukrajine: čo sa podarilo počas prvého týždňa

Bratislava 3. marca 2022: Od prvého dňa vojenskej invázie na Ukrajine poskytuje Univerzita Komenského v Bratislave podporu a pomoc študentom a akademikom z postihnutej krajiny, ale aj ďalším ľuďom, ktorí sa ocitli v kríze. Študentkám, študentom, ale aj vedkyniam a vedcom, ktorí sú nútení opustiť svoju vlasť, ponúka možnosť pokračovať v štúdiu a práci. Zároveň zohľadňuje zhoršenú možnosť účasti na výučbe aktuálnych študentov a študentiek.


Priamo tiež reaguje na vojnovú situáciu. „Univerzita Komenského v Bratislave pozastavuje spoluprácu s ruskými partnerskými inštitúciami. Príkladom je spolupráca so Spojeným ústavom jadrových výskumov (SÚJV) v Dubne, kam nebudeme vysielať ani prijímať žiadnych zamestnancov a študentov. Univerzita nebude vysielať ani prijímať žiadnych zamestnancov a študentov v rámci uzavretých zmlúv s ruskými partnerskými inštitúciami,“ povedal rektor UK Marek Števček.

Univerzita Komenského okamžite zriadila kontaktný mail ukrajinauniba.sk, kam sa môžu obracať študenti i zamestnanci, ktorí potrebujú pomoc. Najčastejšie sa študenti informujú o možnosti ubytovania pre príbuzných, na ktoré univerzita vyčlenila kapacitu približne 300 miest. Jednou z nich je študentka, ktorá potrebovala ubytovať svojho deväťročného brata, pretože ich rodičia zostali v Kyjeve. Pribúdajú aj ponuky študentov, ktorí chcú pomôcť s ubytovaním, tlmočením alebo ošetrovaním. Pracovníci univerzity usmerňujú žiadateľov ohľadom mimoriadnych štipendií, psychologickej, duchovnej či právnej pomoci.

Služby Psychologickej poradne UK využívajú od prvého dňa konfliktu študenti, ktorí potrebujú psychologické poradenstvo. Duchovné poradenstvo poskytuje Evanjelická bohoslovecká fakulta UK. V krátkom čase spustí svoje služby aj právna poradňa na Právnickej fakulte UK, v ktorej budú poskytovať pomoc aj študenti práva.

Na UK prebieha niekoľko zbierok, niektoré sa konajú na internátoch Družba a Mlyny, ale aj na fakultách. Zamestnanci Prírodovedeckej fakulty UK bratia Samuel a Daniel Furkovci v spolupráci s Vojenským a špitálním řádem sv. Lazara Jeruzalémského realizujú do štvrtka materiálnu zbierku pre utečencov. Zbierka sa sústreďuje najmä na trvanlivé potraviny, dezinfekčné a hygienické prostriedky, obväzy, lekárničky a ďalšie potreby. Humanitárnu pomoc odvezú na Ukrajinu v piatok 4. marca.

Bratislavský spolok medikov, ktorý tvoria študenti medicíny, organizuje darovanie krvi pre potreby Ukrajiny.

Ďalšia pomoc prichádza od študentov prekladateľstva a tlmočníctva európskych jazykov, ktorí spolu s vyučujúcimi prekladajú texty spojené s dianím na Ukrajine. Absolventka katedry rusistiky a východoeurópskych štúdií na UK Veronika Goldiňáková pripravila príručku základov ukrajinského jazyka vrátane základných fráz a slovnej zásoby, ktorá je voľne dostupná. Doposiaľ našla praktické využitie medzi ľuďmi, ktorí sa snažia pomáhať.

Studia Academica Slovaca z Filozofickej fakulty UK rovnako poskytuje jazykovú pomoc. Brožúrka Prvá pomoc v slovenčine v ukrajinskej verzii (Perša dopomoga poslovacki) pre Ukrajincov už našla svoje využitie priamo na slovensko-ukrajinských hraniciach, ale aj na ďalších potrebných miestach.

Proti ruskej agresii sa postavili aj rusisti z Univerzity Komenského: „My, rusisti, v mene hodnôt humanizmu, z ktorých vyrástlo to najlepšie, čo ruská literatúra a kultúra dala svetu, odmietame vojenskú agresiu Ruskej federácie, prejavy šovinizmu a barbarského násilia spojené s popieraním existencie ukrajinského národa a jazyka.“ Zároveň vyjadrili rešpekt občanom Ruska a Bieloruska, ktorí sa postavili proti vojne a neľudskosti. Zverejnili tiež podpisovú akciu s výzvou aj ďalším rusistom.

Na pondelok je naplánované kolégium rektora, na ktorom univerzita prehodnotí doterajšie kroky a dohodne sa na ďalšom postupe. V každom prípade však plánuje naďalej nasadiť všetky sily na to, aby pomohla zvládnuť túto humanitárnu krízu a jej dôsledky.