Kandidáti vo voľbách rektora UK Olejár a Števček sa stretli v diskusii

Bratislava 13. mája 2022: Predvolebná diskusia kandidátov vo voľbách kandidáta na rektora Univerzity Komenského sa uskutočnila v stredu 11. mája 2022 v Aule UK pred akademickou obcou univerzity. Obaja kandidáti, docent Daniel Olejár a profesor Marek Števček, sa na úvod v krátkosti predstavili a následne odpovedali na otázky členiek a členov akademickej obce.


Vo svojich odpovediach sa venovali akreditáciám, aktuálnym problémom s financiami či novele vysokoškolského zákona. So zákonom súviseli aj otázky o vzťahu rektora s dekanmi či o novom postavení správnej rady. Kandidáti sa vyjadrili aj k podpore športu na univerzite či podpore študentských spolkov. Jednou z tém bolo vyjadrenie názoru kandidátov na to, aké postavenie by mala mať Univerzita Komenského v Bratislave v spoločnosti.

Novela vysokoškolského zákona mení doterajší spôsob ustanovovania dekanov fakúlt. Obaja kandidáti sú však za to, aby dekanov naďalej volili volebné zhromaždenia, ktorých základom budú členovia akademických senátov fakúlt.

„Fakulta a akademická obec lepšie pozná ľudí, preto by som voľbu dekana ponechal v kompetencii akademickej obce a jej reprezentácie v podobe senátu,“ uviedol Daniel Olejár s tým, že ako rektor by len vyžadoval možnosť kontroly ich činnosti. „Vďaka informačným systémom sme schopní vedieť mnohé o činnosti fakúlt a vedieť včas identifikovať problémy,“ dodal. S dekanmi tiež podľa neho treba byť v intenzívnom osobnom vzťahu a zasahovať až vtedy, keď problémy presahujú kompetencie dekana.

Aj Marek Števček by ako rektor presadzoval prijatie takého štatútu UK a ďalších predpisov, ktoré budú maximalizovať úroveň akademickej samosprávy. „Vo voľbe dekana sa koncentruje hlas akademickej obce. Aj hlas študentov bude viac cítiť, vidieť, počuť, keď zachováme voľbu dekana prostredníctvom akademického senátu,“ hovorí. Vzťah rektora s dekanmi by mal podľa neho byť založený predovšetkým na báze kolegiality a rešpektu tak, ako to bolo doteraz.

Pre budúce postavenie Univerzity Komenského v spoločnosti je podľa Mareka Števčeka dôležité vysvetliť, že ponúkame produkt, ktorý sa nedá presne vyčísliť. „Tým produktom je to, že univerzita buduje človeka, ktorý je kriticky mysliaci, právne a hodnotovo ukotvený a vie sa orientovať v spleti dát,“ myslí si. „Univerzity tu nemáme preto, aby podporovali aktuálny segment priemyslu, ktorý si ktorákoľvek vláda zmyslí. Vysoké školy majú hlavne vychovávať, vzdelávať a robiť špičkovú vedu,“ uviedol Števček.

Podľa Daniela Olejára je spoločnosť zložitá a vyvíja sa tak rýchlo, že štátne inštitúcie nie sú schopné predikovať, čo sa bude diať. „Skúsenosť je taká, že ak budeme mať ľudí, ktorí vedia riešiť dôležité problémy, máme šancu dostať ich do orgánov, ktoré pripravujú koncepcie riešení,“ povedal. „Vidím šancu univerzity v tom, že budeme pomáhať štátnym inštitúciám, ktoré nie sú schopné hľadať riešenia. Jednak tým, že sa pokúsime zamerať do budúcna a budeme sa snažiť sledovať vývoj, ako to robia špičkové univerzity,“ myslí si Olejár.

Daniel Olejár pôsobí na FMFI UK, bol vedúcim katedry informatiky, šesť rokov pôsobil ako prorektor UK pre informačné technológie. Má tiež skúsenosti s prácou pre verejnú správu a súkromný sektor. Jeho hlavným cieľom vo funkcii rektora by bolo pomôcť univerzite zvládnuť zmeny súvisiace s prebiehajúcou štvrtou priemyselnou revolúciou, digitalizáciou a nástupom umelej inteligencie.

Marek Števček pôsobí na PraF UK, študoval tiež filozofiu, je vedúcim katedry občianskeho práva, dva roky bol prorektorom a následne od roku 2019 zastáva pozíciu rektora. Ak bude znovu zvolený, plánuje sa zamerať na zabezpečenie dostatku financií pre univerzitu a na zlepšenie imidžu vysokého školstva.

Voľby kandidáta na rektora UK na funkčné obdobie od 1. februára 2023 do 31. januára 2027 sa budú konať na volebnom zasadnutí Akademického senátu UK v stredu 18. mája 2022 o 9.00 hod. v Aule UK.