Dištančné vzdelávanie vs. ubytovanie na internátoch. Aké majú študenti možnosti?

Bratislava 30. augusta 2021: Do 31. augusta 2021 zverejnia fakulty Univerzity Komenského v Bratislave (UK) režim výučby počas zimného semestra blížiaceho sa akademického roku. Zostavovanie rozvrhov už štvrtého pandemického semestra bude pre mnohé z fakúlt výzvou. V prípade prezenčnej výučby je totiž potrebné plne akceptovať stanoviská príslušných regionálnych úradov verejného zdravotníctva. Rámec pre výučbu v zimnom semestri upravuje príkaz rektora č. 16/2021.


Takmer polovica študentov UK využíva možnosť ubytovania v jednom z jej ubytovacích zariadení. Už 2. septembra 2021 sa študenti, ktorým bolo ubytovanie na ak. rok 2021/2022 pridelené, postupne začnú ubytovávať. Vedenie univerzity verí, že sa internáty podarí udržať otvorené čo najdlhšie, ideálne počas celého roka. Internáty tomu prispôsobili opatrenia, ako aj počty izolačných izieb. V prípade, že okres, v ktorom sa internát nachádza, prejde do stupňa rizika Ostražitosť (podľa tzv. COVID automatu), internáty budú postupovať podľa schémy OTP. Znamená to, že vstup do priestorov internátu umožnia len osobám, ktoré budú plne zaočkované, testované alebo prekonali ochorenie COVID-19 podľa vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva SR pod č. 240 (viac v správe z 19. augusta 2021).

Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava hlavné mesto odsúhlasil podmienky realizácie prezenčnej výučby v zimnom semestri pre fakulty, ktoré pôsobia v bratislavskom okrese. Podmienky prezenčnej výučby v závislosti od vývoja epidemickej situácie v Bratislave sumarizuje Semafor výučby pre UK. V zelenej a oranžovej fáze pripúšťa maximálne 50 osôb v miestnosti, v červenej fáze znižuje počet osôb v miestnosti na 20 a od bordovej fázy umožňuje prezenčne vyučovať len nevyhnutné predmety.

Je pravdepodobné, že výučba niektorých študijných programov bude prebiehať dištančne, v plnej či väčšej miere. Univerzita však neočakáva znížený záujem o ubytovanie v jej internátoch. „O ochorení COVID-19 už vieme viac a podnikli sme rôzne opatrenia na zníženie rizika nákazy. Náš prieskum navyše ukázal, že 82 percent ubytovaných študentov je očkovaných a ďalších 14 percent sa pred začiatkom semestra očkovať plánuje. Máme preto dôvod predpokladať, že internáty budú bezpečným miestom na štúdium,“ povedal rektor UK Marek Števček.

Študentom, ktorí z dôvodu dištančnej výučby v zimnom semestri nemajú záujem ubytovať sa na internátoch UK, vyjde univerzita v ústrety. Ak svoju rezerváciu zrušia do 15. septembra, internáty im vrátia kauciu aj cenu za ubytovanie a ich miesto automaticky pridelia ďalším záujemcom z poradovníka študentov UK. Ak sa študent ubytuje a do 30. septembra sa kvôli dištančnej výučbe bude chcieť odubytovať, internát mu umožní zmluvu ukončiť, vráti mu alikvotnú časť ceny za ubytovanie a jeho miesto priradí ďalšiemu záujemcovi. Ak sa študent rozhodne ukončiť ubytovanie od 1. októbra 2021, postupuje v súlade so zmluvou o ubytovaní. Študenti, ktorí sa rozhodnú pridelené ubytovanie nevyužiť, sa tým vzdávajú svojho nároku na ubytovanie v tomto akademickom roku aj v prípade, ak by sa prezenčná výučba ich študijného programu v letnom semestri obnovila. Internáty v prípade voľných kapacít umožnia počas februára 2022 dodatočné ubytovanie študentov na letný semester.