Vedúci Oddelenia pre univerzitnú alianciu ENLIGHT

Žiadosť o zaradenie do výberového konania spolu s požadovanými dokladmi preukazujúcimi plnenie požiadaviek zasielajte na emailovú adresu jana.hardonova@uniba.sk do 08. 03. 2022


Univerzita Komenského v Bratislave, v zastúpení prof. JUDr. Marek Števček, PhD., rektor, v súlade so zákonom NR SR č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vypisuje výberové konanie na obsadenie pracovného miesta "Vedúci Oddelenia pre univerzitnú alianciu ENLIGHT".

ENLIGHT je spoločný projekt 9 európskych univerzít. Jeho cieľom je podporovať kvalitu života, udržateľnosť a občiansku angažovanosť prostredníctvom transformácie vysokoškolského vzdelávania. Aliancia univerzít sa etablovala na základe úspešnej účasti vo výzve európskych univerzít Erasmus+.

Pod vedením prorektora medzinárodných vzťahov Univerzity Komenského v Bratislave budete zodpovedná/ý za riadenie a monitorovanie projektu ENLIGHT, a najmä pracovného balíka WP2 ktorý spoločne koordinujeme s Univerzitou v Bordeaux. Pracovný balík WP2 navrhuje vytvorenie spoločného medzinárodného vzdelávacieho programu, ktorý by pokrýval široké spektrum disciplín a inovatívnych vyučovacích prístupov.

 

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti

 • Koordinácia a vedenie pracovníkov Oddelenia pre univerzitnú alianciu ENLIGHT
 • Odborná špecializovaná práca pri napĺňaní a koordinácii projektu ENLIGHT, európska univerzita na Univerzite Komenského, koordinácia projektu s fakultami a ostatnými súčasťami univerzity
 • Koordinácia a napĺňanie projektu so zahraničnými partnermi projektu
 • Zodpovednosť za dokumentáciu projektu a dodržiavanie pravidiel a predpisov súvisiacich s projektom, zodpovednosť za podávanie priebežných a záverečnej správy projektu
 • definovať rozpočtový rámec WP2 v spolupráci s tímom WP2 Univerzity v Bordeaux;
 • vykonávať koordinačné činnosti a organizovať stretnutia počas projektu v spojení s rôznymi aktérmi (obchodní aktéri, programový manažér, administratívni pracovníci atď.);
 • Koordinácia komunikačných aktivít ENLIGHT smerom dovnútra univerzity aj k verejnosti, organizácia projektových podujatí, spolupráca s regionálnymi partnermi projektu schopnosť pracovať v stresových situáciách

 

Pozícii vyhovujú uchádzači so vzdelaním

vysokoškolské II. stupňa

Jazykové znalosti: Anglický jazyk - Pokročilý (C1)
Ostatné znalosti: Microsoft Office – Pokročilý
Pozícia je vhodná pre absolventa: Nie

Osobnostné predpoklady a zručnosti

 • Riadiace a rozhodovacie schopnosti
 • Silné organizačné a komunikačné schopnosti
 • Skúsenosti s riadením projektov v akademickom prostredí
 • Schopnosť stanovovať priority, ciele a zlepšovať výkon pracovného tímu
 • Flexibilita, spoľahlivosť, zodpovednosť, schopnosť pracovať v stresových situáciách

 

Viac informácii o ENLIGHT: https://enlight-eu.org/

Termín nástupu: 01. 04. 2022

Miesto práce: Šafárikovo námestie 6, Bratislava
Druh pracovného pomeru: plný pracovný úväzok
Mzdové podmienky: V súlade s ustanoveniami Zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme, tarifný plat je minimálne 757,50€ (platová trieda 6)

Zoznam požadovaných dokladov:

 • písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania,
 • štruktúrovaný životopis s prehľadom doterajšej odbornej praxe v slovenskom jazyku,
 • kópie dokladov o VŠ vzdelaní,
 • čestné vyhlásenie o bezúhonnosti.

Forma výberového konania: osobný pohovor alebo pohovor, ktorý sa uskutoční telekomunikačnými prostriedkami - telekonferenciou (na základe mimoriadnych opatrení v súvislosti s výskytom a šírením koronavírusu- ochorenia COVID-19)

Zaslaním prihlášky do výberového konania dáva uchádzač súhlas so spracovaním osobných údajov podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov). Viac informácií o ochrane osobných údajov nájdete na https://uniba.sk/ochrana-osobnych-udajov

Žiadosť o zaradenie do výberového konania spolu s požadovanými dokladmi preukazujúcimi plnenie požiadaviek zasielajte na emailovú adresu jana.hardonovauniba.sk alebo v tlačenej podobe na adresu:
Univerzita Komenského v Bratislave, Rektorát - Mlyny, Staré grunty 36, 841 04 Bratislava; s označením „Výberové konanie“ v termíne do 08. 03. 2022.