UK produkuje kvalitný výskum rovnako v prírodných aj spoločenských vedách

Bratislava 3. februára 2023: Nezávislé hodnotenie kvality vedeckých výstupov potvrdilo silné postavenie Univerzity Komenského v Bratislave v slovenskej vede. Až štvrtinu všetkých svetových výstupov slovenských vedcov a vedkýň vyprodukovali zamestnanci Univerzity Komenského. Periodické hodnotenie výskumnej, vývojovej, umeleckej a ďalšej tvorivej činnosti (VER – Verification of Excellence in Research) iniciovalo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR. Výsledky tohto hodnotenia môžu mať dopad na financovanie verejných vysokých škôl od roku 2024.


Vedné a umelecké odbory boli rozdelené do siedmich skupín a členili sa na 28 oblastí. Hodnotené práce boli zaradené do piatich kategórií – svetová, významná medzinárodná, medzinárodná, národná a nezaradené.

Univerzita Komenského podala celkovo 39 žiadostí o hodnotenie pracovísk v 21 oblastiach. Pracoviská univerzity získali najlepšie hodnotenie v ôsmich oblastiach – environmentalistické a ekologické vedy, fyzikálne vedy, klinické lekárske vedy, matematické vedy, politické vedy, sociológia a sociálna antropológia, vedy o Zemi a základné lekárske vedy.

Jednotlivé odbory je náročné porovnávať medzi sebou, keďže každý odbor sa hodnotil na základe iných kritérií. Porovnanie je však možné v rámci jednej vednej oblasti medzi pracoviskami na Slovensku.

Odborné komisie, zložené predovšetkým zo zahraničných expertov, hodnotili 308 žiadostí. Z nich 253 pochádzalo z vysokých škôl a 55 zo Slovenskej akadémie vied. Spolu hodnotili 10 036 vedcov a vedkýň, ktorí boli v období 2014 – 2019 zamestnaní na hodnotenej inštitúcii aspoň polovicu času.

Zo všetkých svetových výstupov slovenských vedcov a vedkýň, tvorili výstupy Univerzity Komenského takmer štvrtinu (24,3 %). Podiel UK na významných medzinárodných výstupoch tvoril 17,5 % a na medzinárodných výstupoch 17 %. „Naša univerzita dosiahla výsledky porovnateľné so svetovou úrovňou v neporovnateľných podmienkach,“ hodnotí výsledky rektor UK Marek Števček.

Mnohé odbory dosiahli pozitívne výsledky aj napriek nedostatočnému financovaniu vedy a slabej podpore zo strany štátu. Potvrdila sa však aj nízka úroveň pedagogických vied, ktorá má viacero dôvodov.

„Výsledky ukázali, že na UK sme vo viacerých oblastiach porovnateľní so zahraničnými vedecko-výskumnými inštitúciami. Nabúrali tiež mýtus, že kvalitný výskum na UK sa robí najmä v prírodných vedách. Nie je to pravda, aj spoločenské vedy dosiahli veľmi dobré hodnotenie,“ hovorí rektor UK Marek Števček.

Ide o prvé hodnotenie vedeckých výstupov tohto druhu. Aj napriek tomu, že z hľadiska objektívnosti hodnotenia existujú určité výhrady, ide o jedno z najobjektívnejších hodnotení, aké sa na Slovensku uskutočnili.