Rektor UK vymenoval členov vedenia univerzity a fakúlt

Bratislava 30. januára 2023: Zajtra sa končí funkčné obdobie súčasného vedenia Univerzity Komenského v Bratislave. Od 1. februára bude v rektorskej funkcii pokračovať v druhom období Marek Števček, ktorého si členovia a členky Akademického senátu UK zvolili 18. mája 2022. Dnes rektor odovzdal dekréty prorektorom a prorektorkám, ktorí budú funkcie zastávať od 1. februára. Rovnako vymenoval dekanov a dekanky fakúlt, ktorých funkčné obdobie začne plynúť tiež vo väčšine prípadov od 1. februára alebo v blízkom čase.


Do vedenia univerzity vymenoval prorektorku pre majetok a investície Janu Duračinskú, prorektora pre vedu a doktorandské štúdium Jozefa Masarika, prorektora pre vonkajšie vzťahy Radomíra Masaryka, prorektorku pre kvalitu a rozvoj Vieru Štvrtinovú a prorektora pre medzinárodné vzťahy Jozefa Tancera. Títo piati budú pokračovať v druhom funkčnom období. Do funkcie prorektorky pre vzdelávanie a sociálne veci vymenoval rektor Evu Viglašovú.

„Končiace štvorročné obdobie sa začalo oslavami storočnice, potom však nasledovala pandémia, boj o zachovanie akademickej samosprávy, vojna na Ukrajine a rapídny nárast cien energií. Nám sa však pri tom všetkom podarilo dosiahnuť viacero úspechov – od roku 2019 nám stúpa počet záujemcov o štúdium, rozbehli sme desiatky rokov odkladané rekonštrukcie internátov a hodnotenie VER ukázalo, že naša univerzita robí vedu na svetovej úrovni,“ povedal rektor Števček. „Verím, že v druhom štvorročnom období sa budeme môcť venovať aj ďalším prioritám – hlavne razantnejšiemu rozbehnutiu rekonštrukcií, digitalizovaniu našich procesov a posilňovaniu internacionalizácie predovšetkým v rámci našej európskej aliancie ENLIGHT.“

Univerzitu Komenského tvorí 13 fakúlt. Od 1. februára budú na štyroch z nich pôsobiť súčasní dekani či dekanka. Právnickú fakultu UK naďalej povedie Eduard Burda, Prírodovedeckú fakultu UK Peter Fedor, Jesseniovu lekársku fakultu UK v Martine Andrea Čalkovská a Fakultu matematiky, fyziky a informatiky UK Daniel Ševčovič. Nové vedenie čaká Lekársku fakultu UK, ktorej dekanom bude Juraj Payer, a Pedagogickú fakultu UK s dekankou Katarínou Žilkovou. Od 1. marca bude novým dekanom Fakulty managementu UK Peter Štarchoň.

Voľby dekana/dekanky čakajú aj Filozofickú fakultu UK, a to 20. februára. Dve fakulty nevyužili prechodné ustanovenie nového zákona, a preto budú môcť voľby realizovať až po skončení procesu schvaľovania nových predpisov v súlade s novelizovaným vysokoškolským zákonom. Dovtedy rektor dočasne poveril výkonom funkcií dekana na Fakulte telesnej výchovy a športu UK Viktora Bielika, a funkciou dekanky na Fakulte sociálnych a ekonomických vied UK Luciu Mokrú.

Slávnostná inaugurácia rektora UK, prorektorov a prorektoriek, dekanov a dekaniek sa uskutoční 8. marca v Aule UK.