Verejné vypočutie kandidátov na členov Správnej rady Univerzity Komenského v Bratislave

Verejné vypočutie kandidátov na členov Správnej rady UK sa uskutočnilo v zmysle novely vysokoškolského zákona (§ 40 ods. 5 a § 108 ods. 14 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov) a Štatútu Univerzity Komenského v Bratislave.


Dňa 19. 10. 2022 v Moyzesovej sieni Filozofickej fakulty UK, ako aj prostredníctvom priameho prenosu, si zástupcovia akademickej obce vysokej školy, vedenia ministerstva a verejnosť mohli vypočuť prezentácie kandidátov na členov Správnej rady Univerzity Komenského v Bratislave (na funkčné obdobie 2022 - 2027) zvolených Akademickým senátom UK a navrhnutých ministrom školstva, vedy, výskumu a športu SR a ich odpovede na otázky z pléna. 

Verejné vypočutie bolo naplánované a realizované tak, aby všetky zúčastnené strany mali  dostatočný časový priestor na dôstojné naplnenie litery novelizovaného vysokoškolského zákona. V prvej časti vypočutia mal každý kandidát priestor na predstavenie (max. 5 minút), v druhej časti odpovedal na otázky členov akademickej obce vysokej školy, zástupcov vedenia ministerstva a verejnosti.

Pri verejnom vypočutí sa prezentovali kandidáti navrhnutí Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR: doc. Ing. Miroslav Beblavý, PhD., Mgr. Juraj Kotian, prof. RNDr. Ľubica Lacinová, DrSc., Ing. Ľuboš Lopatka, PhD., Ing. Robert Spišák, PhD.

a kandidáti zvolení Akademickým senátom UK v Bratislave: JUDr. Miroslav Cák, JUDr. Miroslav Hlivák, PhD., LLM, Mgr. Barbara Lášticová PhD., prof. Ing. Marián Peciar, PhD., JUDr. Marek Samoš, doc. MUDr. Andrej Thurzo, PhD., MPH a doc. JUDr. Jozef Vozár, CSc.

Dvaja kandidáti navrhnutí ministrom školstva, vedy, výskumu a športu SR prof. Martin Kahanec, PhD. a Ing. Fridrich Matejík, ako aj jeden kandidát zvolený Akademickým senátom UK v Bratislave Mons. František Rábek sa z predmetného verejného vypočutia ospravedlnili. 

Uvedeným kandidátom, ako aj ďalšiemu kandidátovi, ktorý má byť dodatočne navrhnutý zo strany MŠVVaŠ SR, bude poskytnutý náhradný termín vypočutia. 

Verejné vypočutie sa vysielalo naživo na YouTube kanáli a na webovom sídle univerzity.