Rektor Univerzity Komenského v Bratislave odovzdal vymenúvacie dekréty dekanom 10 fakúlt

Bratislava, 27. januára 2011: Rektor najstaršej slovenskej univerzity, Univerzity Komenského v Bratislave (UK), doc. PhDr. František Gahér, CSc., dnes odovzdal vymenúvacie dekréty dekanom 10 fakúlt UK. Dvaja z nich budú zastávať tento post už druhé volebné obdobie po sebe.


27. 01. 2011 11.40 hod.
Od: Oddelenie vzťahov s verejnosťou

Novým dekanom Právnickej fakulty UK (PraF UK) sa od 1. februára 2011 stane vedúci Katedry obchodného, finančného a hospodárskeho práva PraF UK - prof. JUDr. Pavol Kubíček, CSc. Na čelo Filozofickej fakulty UK sa dostane doterajší prodekan fakulty pre vysokoškolské bakalárske a magisterské štúdium - prof. PhDr. Jaroslav Šušol, CSc. Doterajší prvý prodekan Prírodovedeckej fakulty UK doc. RNDr. Milan Trizna, PhD., sa stane od 1. 2. 2011 jej dekanom.  Funkciu dekana Jesseniovej lekárskej fakulty UK v Martine bude vykonávať prednosta Gynekologicko-pôrodníckej kliniky JLF UK a UNM - prof. MUDr. Ján Danko, CSc., ktorý viedol fakultu už v rokoch 2000 – 2007. Na post dekana Fakulty matematiky, fyziky a informatiky UK si zasadne doterajší prvý prodekan fakulty, vedec roka 2009, prof. RNDr. Jozef Masarik, DrSc.  Od 1. marca 2011 bude pozíciu dekana Fakulty managementu UK zastávať jej doterajší prodekan pre medzinárodné vzťahy, ktorý pôsobil ako dekan fakulty v rokoch 2000 - 2007, prof. RNDr. Jozef Komorník, DrSc. Staronoví dekani fakúlt, ktorí budú tento post zastávať už druhé volebné obdobie po sebe, budú i naďalej viesť Lekársku fakultu UK – prof. MUDr. Peter Labaš, CSc., a  Fakultu telesnej výchovy a športu UK – doc. PaedDr. Miroslav Holienka, PhD.

Po 35 rokoch v histórii Univerzity Komenského v Bratislave sa na čelo dvoch fakúlt dostali aj ženy. Dekankou Fakulty sociálnych a ekonomických vied UK je od polovice novembra 2010 prof. PhDr. Silvia Miháliková, PhD. Od 1. februára 2011 sa novou dekankou Pedagogickej fakulty UK stane doterajšia prodekanka fakulty pre celoživotné vzdelávanie – prof. PaedDr. Alica Vančová, CSc. V histórii najväčšej slovenskej univerzity bola doposiaľ jedinou ženou na pozícii dekanky prof. RNDr. Oľga Štepanovičová, CSc., ktorá zastávala tento post na Prírodovedeckej fakulte UK v rokoch 1972 – 1976.

Vymenúvacie dekréty odovzdal dekanom fakúlt UK rektor univerzity doc. PhDr. František Gahér, CSc., ktorého od 1. februára 2011 vystrieda na tomto poste prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD. Na slávnostnom podujatí zároveň rektor UK odovzdal pamätné medaily ôsmim končiacim dekanom.

 

Dekan Lekárskej fakulty UK prof. P. Labaš (druhé funkčné obdobie)

 

Nastupujúci dekan Právnickej fakulty UK prof. P. Kubíček

 

Nastupujúci dekan Filozofickej fakulty UK prof. J. Šušol

 

Nastupujúci dekan Prírodovedeckej fakulty UK doc. M. Trizna

 

Nastupujúca dekanka Pedagogickej fakulty UK prof. A. Vančová

 

Dekan Fakulty telesnej výchovy a športu UK doc. M. Holienka (druhé funkčné obdobie)

 

Nastupujúci dekan Fakulty matematiky, fyziky a informatiky UK prof. J. Masarik


Nastupujúci dekan Fakulty managementu UK prof. J. Komorník

 

Nová dekanka Fakulty sociálnych a ekonomických vied UK prof. S. Miháliková

 

Foto: Marian Kukan