Vyhlásenie Združenia výskumne a technicky orientovaných univerzít (Združenia V7) a Slovenskej akadémie vied

Dňa 6. 4. 2020 zástupcovia Združenia siedmich výskumne a technicky orientovaných univerzít a Slovenskej akadémie vied vydali vyhlásenie o stave a perspektívach spoločenského ohodnotenia slovenskej vedy. Dôraz kladú na zodpovedný postoj štátu, ktorý by sa na vedu nemal spoliehať len v krízových časoch.


„Dôverujme vede a inštitúciám, ktoré kvalitnú vedu pestujú“

Rektori siedmich popredných slovenských univerzít a predseda SAV prof. Ing. Pavol Šajgalík, DrSc., sa zhodli na spoločnom vyhlásení, v ktorom zdôrazňujú celospoločenský záujem na kvalitnom vedeckom výskume a vzdelávaní. Pripomínajú úlohu štátu a zodpovednosť politických elít v kontexte zabezpečenia kvalitných podmienok pre výskum a vývoj, pričom zdôrazňujú svoj podiel na snahe o riešenie súčasnej globálnej krízy, ako aj jej následkov.

Dôvera spoločnosti v slovenskú vedu by nemala byť podľa signatárov výlučným pravidlom krízových situácií ako je táto, ale mala by byť budovaná priebežne s ohľadom na predchádzanie marginalizácii a zľahčovaniu dôstojnosti podmienok, v ktorých sú slovenskí vedci odkázaní pracovať. Podiel na vývoji stavu slovenskej vedy si musia uvedomiť politické špičky. Je nutné zabezpečiť dostatočné financovanie a spravodlivé spoločenské ohodnotenie, ktoré si slovenskí vedeckí pracovníci v porovnaní s európskymi a svetovými kolegami právom zaslúžia.

Počas mimoriadneho stavu SAV a Združenie V7 poskytli a naďalej ponúkajú slovenskej spoločnosti rozhodujúce kapacity dôležité pre jeho dôstojné zvládnutie. Na mieste je teda uvedomiť si úlohu špičkovej vedy a kvalitného vzdelania po prekonaní pandémie ochorenia COVID-19. Podpísaní zástupcovia považujú Výskumné a technicky orientované univerzity a Slovenskú akadémiu vied za inštitúcie hodné finančných stimulov vo väčšej miere než doposiaľ. Dôraz pritom kladú na zavŕšenie vyhlásených výziev z Operačného programu integrovaná infraštruktúra (OPII) na podporu dlhodobého strategického výskumu a na vyhlásenie výzvy na podporu univerzitných parkov.

Iba v prípade zmeny verejného pohľadu na problematiku vedy a výskumu je možné čeliť súčasným i nasledujúcim krízovým časom.

Združenie V7 vzniklo 2. 12. 2019 a zahŕňa Univerzitu Komenského v Bratislave, Slovenskú technickú univerzitu v Bratislave, Technickú univerzitu v Košiciach, Univerzitu Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Žilinskú univerzitu v Žiline, Slovenskú poľnohospodársku univerzitu v Nitre a Univerzitu veterinárskeho lekárstva v Košiciach. Členské subjekty sa zhodli na koordinácii a spoločnom postupe pri presadzovaní podpory vedy, výskumu a inovácií v slovenskom a európskom výskumnom priestore, pričom budú okrem iného:

  • zohľadňovať pri svojich aktivitách potreby reálneho života, rozvíjať spoluprácu s podnikmi a inštitúciami spoločenskej praxe;
  • poskytovať odbornú racionálnu oporu ústredným orgánom štátnej správy, verejnej správy a ostatným autoritám pri ich rozhodovaní vo veciach podpory vedy, výskumu a inovácií;
  • presadzovať  férové, transparentné a vyvážené financovanie výskumu a vývoja v Slovenskej republike, ako v jej inštitucionálnej zložke, tak aj v súťaživých formách;
  • koordinovať svoje aktivity pri predkladaní projektov z Európskych štrukturálnych a investičných fondov;
  • vyvíjať spoločné úsilie a vzájomne sa podporovať pri svojom sieťovaní sa s významnými vedeckými inštitúciami doma i v Európskom výskumnom priestore;
  • podporovať spoločné zdieľanie nadobudnutej vedeckej infraštruktúry najmä v univerzitných vedeckých parkoch a centrách excelencie;
  • podporovať úsilie tvorby a aktualizácie cestovnej mapy vedeckej infraštruktúry SR a mnohé ďalšie.

Celé znenie Vyhlásenia Združenia výskumne a technicky orientovaných univerzít (Združenia V7) a Slovenskej akadémie vied