Na pôde Univerzity Komenského v Bratislave sa uskutočnila slávnostná inaugurácia rektora a dekanov

Bratislava, 17. marca 2011: V Aule Univerzity Komenského v Bratislave (UK) sa dnes uskutočnila slávnostná inaugurácia rektora UK a dekanov fakúlt UK. Na spoločnom verejnom zasadnutí Vedeckej rady a Akademického senátu UK, vedeckých rád a akademických senátov jej fakúlt sa zúčastnili predsedníčka vlády SR Iveta Radičová, minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Eugen Jurzyca, ako i ďalší verejní činitelia.


17. 03. 2011 12.58 hod.
Od: Oddelenie vzťahov s verejnosťou

Rektor UK prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD., inauguroval desiatich dekanov fakúlt UK: prof. MUDr. Petra Labaša, CSc. (Lekárska fakulta UK), prof. JUDr. Pavla Kubíčka, CSc. (Právnická fakulta UK), prof. PhDr. Jaroslava Šušola, PhD. (Filozofická fakulta UK), doc. RNDr. Milana Triznu, PhD. (Prírodovedecká fakulta UK), prof. PaedDr. Alicu Vančovú, CSc. (Pedagogická fakulta UK), doc. PaedDr. Miroslava Holienku, PhD. (Fakulta telesnej výchovy a športu UK), prof. MUDr. Jána Danka, CSc. (Jesseniova lekárska fakulta UK), prof. RNDr. Jozefa Masarika, DrSc. (Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK), prof. RNDr. Jozefa Komorníka, DrSc. (Fakulta managementu UK) a prof. PhDr. Silviu Mihálikovú, PhD. (Fakulta sociálnych a ekonomických vied UK).

Vo svojom inauguračnom prejave rektor UK uviedol: „Verím, že dobre poznám slabé aj silné stránky Univerzity Komenského a plne si uvedomujem, že nebude jednoduché napĺňať rozvojové programy tak, aby boli akceptovateľné každým členom akademickej obce. Mojou snahou však bude spájať záujmy jednotlivých fakúlt a pracovísk.“ Rektor UK tiež apeloval na potrebu posilnenia integrity univerzity – umocnením kompetencií senátov fakúlt a senátu univerzity. Ako ďalej zdôraznil: „Investície do vzdelávania a vedy sú základným predpokladom rozvoja vyspelej ekonomiky. Žiaľ, na Slovensku je táto oblasť dlhodobo poddimenzovaná.“

Za inaugurovaných dekanov fakúlt UK predniesol na slávnostnom podujatí akceptačnú reč dekan Filozofickej fakulty UK prof. PhDr. Jaroslav Šušol, PhD., ktorý okrem iného kritizoval masifikáciu a kvantifikáciu vysokoškolského vzdelávania. „Nám všetkým by som zaželal, aby sa rozpočtový krajec určený pre vedu a vzdelávanie úspešne zväčšoval a aby sme čoskoro zabudli, že sme vôbec riešili nejakú dilemu výberu medzi betónom a vedou, ktorá podľa všetkých pravidiel zdravého rozumu v informačnej či znalostnej spoločnosti nemá mať svoje miesto,“ uviedol v závere svojho príhovoru dekan Filozofickej fakulty UK.

Na slávnostnom podujatí sa prihovorili aj predsedníčka vlády SR Iveta Radičová a minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Eugen Jurzyca, ktorý uviedol: „Univerzita Komenského je na vysokoškolskom trhu dominantným hráčom. Doteraz vždy do veľkej miery určovala kvalitu morálky vo vysokom školstve a verím, že to tak aj zostane.“

Dnešná slávnostná inaugurácia rektora UK bola v poradí 39. na najstaršej slovenskej univerzite. Od založenia univerzity v roku 1919 bolo na UK uskutočnených (vrátane dnešnej) 39 inštalácií 37 rektorov (do funkcie rektora neboli slávnostne uvedení 6 rektori a 2 rektori boli počas 2 funkčných období slávnostne inaugurovaní dvakrát). V prípade prvého rektora UK prof. MUDr. Kristiána Hynka sa tento slávnostný akt nekonal. Prvá slávnostná inštalácia nového rektora sa na univerzite uskutočnila až 21. marca 1922, keď rektorský úrad od prof. K. Hynka prevzal prof. JUDr. Augustín Ráth (slávnostný akt sa konal v aule na Kapitulskej ulici).

 

Na slávnostnej inaugurácii rektora UK a dekanov fakúlt UK sa zúčastnili viacerí verejní činitelia a akademická obec Univerzity Komenského i ďalších slovenských a zahraničných vysokých škôl.

Rektor Univerzity Komenského prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD.

Dekan Filozofickej fakulty UK prof. PhDr. Jaroslav Šušol, PhD., sa prihovoril v mene všetkých inaugurovaných dekanov.

Foto: Vladimír Kuric