Stretnutie štátneho tajomníka, Združenia V7 a SAV

Štátny tajomník Ľudovít Paulis sa dňa 27. apríla 2020 stretol so zástupcami Združenia výskumne a technicky orientovaných univerzít tzv. „V7“ a Slovenskej akadémie vied.


Stretnutia sa zúčastnili za Združenie V7 rektor UK Marek Števček, rektor STU Miroslav Fikar,  rektor UPJŠ v Košiciach Pavol Sovák, a za SAV sa zúčastnil jej predseda Pavol Šajgalík.

Spoločne diskutovali o ďalšom rozpracovaní Programového vyhlásenia vlády v oblasti politík a stratégií vedy a výskumu v SR, a na jeho participatívnom poňatí, ktoré zástupcovia Združenia V7 a SAV privítali. Zástupcovia V7 a SAV ďalej považujú za kľúčové využitie potenciálu vedecko-výskumných parkov, ktorých nastavenie a financovanie je potrebné riešiť. Zdôraznili tiež potrebu stabilného a predvídateľného financovania vedy a výskumu, najmä s využitím eurofondov, v tomto ako aj v ďalšom programovom období. Štátny tajomník objasnil, že SR sa nachádza v situácií, ktorej rozpočtové dopady budú výrazné, a v súčasnosti je ich veľmi ťažké odhadnúť. Preto teraz nie je možné byť v prísľuboch financovania a pridelenia zdrojov konkrétny. Štátny tajomník, Združenie V7 aj SAV sa však spoločne zhodli, že práve v tejto krízovej situácií sa ukazuje, aký význam má rozvoj výskumno-vývojového potenciálu pre Slovensko. Predstavuje to jedinečnú situáciu na upriamenie pozornosti verejnosti na potrebu a spoločenský význam zabezpečenia dostatočných finančných prostriedkov na vedu a výskum. Toto stretnutie účastníci vnímajú ako začiatok spolupráce, ktorá prinesie do rozvoja vedy a výskumu na Slovensku nevyhnutne potrebnú dynamiku.