Online štúdium na jedinečnej katedre

Štúdium logopédie na Slovensku je možné iba na našej univerzite, a to na Pedagogickej fakulte UK. V každom ročníku študuje 20 študentov, ktorí sú na základe prijímacích pohovorov každoročne vyberaní z viac ako 150 uchádzačov, čiže v piatich ročníkoch študuje približne 100 študentov. Profesor Zsolt Cséfalvay, vedúci Katedry logopédie UK, ktorý bol jedným z jej prvých členov nám priblížil, ako vyzerá dištančné štúdium na katedre a ako ho hodnotia študenti, budúci logopédi.


Ako prebieha online štúdium na vašej katedre?

Hneď ako sa zatvorili budovy našej fakulty sme prešli na online výučbu. Priznám sa, že som sám neočakával, že prechod bude ľahký a realizácia výučby taká efektívna. Profesorka Žilková, prodekanka pre informačné technológie s IT oddelením fakulty, veľmi promptne zorganizovali webináre a poskytli nám konzultácie k online výučbe. Študenti všetkých ročníkov odboru logopédie majú v tomto semestri 27 kurzov, z ktorých prevažnú väčšinu zabezpečujú členovia katedry logopédie a hneď po dvoch týždňoch sa začalo s online výučbou na 23 kurzoch.

Aké formy online štúdia využívate?

Dominantne používame MS Teams a Moodle. Okrem klasických prednášok, ktoré boli podporené vždy power-pointovou prezentáciou cez MS Teams, sme veľmi často používali analýzu video-nahrávok, najmä na kazuistických seminároch, na ktorých preberáme detailne prípady klientov, pacientov s rôznymi druhmi narušenej komunikačnej schopnosti. Hoci sme na začiatku pri prezentovaní riešili technické nedostatky so správnym zapojením zvuku, neskôr bol priebeh aj tejto výučby bezproblémový.  Veľmi často sme využívali prípady dostupné na YouTube, keďže tu nebolo treba riešiť GDPR u prezentovaných pacientov.  Oprava testov cez Moodle bola ako v minulosti, teraz sme využili aj testy vytvorené v MS Forms. Viaceré študijné materiály a články z vedeckých časopisov sme poslali študentom v pdf formáte, keďže prístup do fakultnej knižnice nebol možný.  

Nedávno ste spolu s vašimi študentmi absolvovali online prednášku s kolegom z Radboud University v Holandsku. Ako to prebehlo?

Na záver semestra som pozval na online prednášku dr. Stijna Deckera z Radboud University  v Nijmegene, ktorý sa výskumne aj klinicky venuje veľmi špecifickej problematike augmentatívnej komunikácie. Prednáška bola v angličtine, doplnená výbornou power-pointovou prezentáciou a videami. Hoci prednáška bola pre štvrtý ročník študentov logopédie, pripojili sa aj študenti z nižších ročníkov. Dr. Decker použil počas prednášky online dotazník, odpovede študentov okamžite vyhodnotil a mohol ich hneď aj interpretovať.  Už počas prednášky bol priestor na reflexie alebo otázky. Do výučby sa zapojila aj kolegyňa zo Slovenska, ktorá sa tejto problematike venuje u nás v praxi. Študenti vnímali veľmi pozitívne tento spôsob prezentácie.

Chystáte aj v budúcnosti podobné online prednášky s inými kolegami zo zahraničia?

Aj táto skúsenosť ma presvedčila o tom, že určite chceme aj v budúcnosti využiť online prednášky hostí. Už teraz plánujem prednášku kolegyne z Kanady, ale kontaktujeme aj ďalších kolegov, napr. z Dánska.  Veľmi pozitívny ohlas študentov nás k tomu motivuje ešte viac. Nedávno som komunikoval s kolegyňou, bývalou doktorandkou, ktorá aktuálne pomáha v nemocnici v Miláne ako klinická logopédka pacientom  s COVID-19, keďže viacerí z nich majú následne poruchy prehĺtania. Aj ona bude ochotná pripojiť sa na online diskusiu so študentmi.

Máte v pláne osloviť aj ďalších slovenských kolegov?

Áno, kolegyňa z katedry pozvala na online prednášku našu bývalú študentku logopédie, ktorá pracuje na neurológii v Košiciach, aby predniesla prednášku o unikátnej terapii, ktorú aplikuje u pacientov s Parkinsonovou chorobou a robí aj výskum v tejto oblasti. Spojenie teórie s praxou v priamom prenose.

Ako hodnotíte online výučbu, ktorú sme v dôsledku pandémie museli na univerzite zaviesť?

Za seba, ale predpokladám, že aj za kolegyne na katedre môžem povedať, že sme sa v tejto situácii naučili veľmi efektívne používať dostupné možnosti pre online výučbu. Okrem výučby sme mohli cez MS Teams realizovať aj konzultácie k diplomovým prácam. Veľmi zaujímavé bolo aj to, že pri kurzoch, kde bolo zapísaných menej študentov (okolo 20), som začínal vždy krátkym online stretnutím s každým študentom (trvalo len 1-2 minúty). Na tento čas si aj zapli kameru a referovali o tom, ako zvládajú situáciu. Takto sa aspoň trochu kompenzovalo to, že sa nemáme možnosť stretávať osobne. Príprava testu do MS Forms trvala najprv dlhšie, ale možnosť automatickej opravy veľmi oceňujem a určite budem túto formu používať aj v budúcnosti. Samozrejme, aj pri všetkých uvedených pozitívach a možnostiach online výučby, vnímam priamy kontakt so študentmi za najvýhodnejší.

Vyzdvihli by ste nejakú zaujímavú formu výučby, ktorú využívate?

Veľmi sa mi osvedčilo na kazuistickom seminári, ktorý učím v letnom semestri, spracovanie zaujímavých video kazuistík vyhľadaných na YouTube. Študenti vyhľadávali videá, ktoré pred spracovaním so mnou konzultovali a po odsúhlasení urobili kritickú analýzu prípadu a pripravili návrh možnej terapie. Vlastné prípady pacientov som im ponúkal vo forme študijného materiálu, ktorý bol špecificky pripravený pre samoštúdium. Ide o prístup tzv. problem based learning, ktorý je dnes veľmi často používaný pri výučbe logopédov v Anglicku.

Okrem vás pôsobí na katedre ďalších päť pedagogických pracovníkov. Aké iné formy online štúdia aktuálne využívajú?

Niektoré kolegyne sprístupnili v zahraničí zakúpené DVD, na ktorých je zachytený celý priebeh terapie, napr. pacientov so zajakavosťou. Iná kolegyňa ukázala časť z logopedickej online terapie detí z rázštepom pery a podnebia, ktorú realizovala aj teraz, v čase „korona-krízy“. Čo ma však veľmi príjemne prekvapilo, že boli aj študenti, ktorí prejavili záujem o spracovanie úloh „navyše“. Takto sme začali pripravovať študijný materiál pre budúcich študentov na kurz, v ktorom preberáme anglickú odbornú terminológiu. Dve študentky s výbornou angličtinou spracovali 20 vedeckých publikácií z nášho odboru a na záver každého článku pripravili ku každému článku 10 veľmi kreatívnych otázok, ktorými sa overí porozumenie textu a tým aj samotného výskumu.

 

Ako hodnotia online štúdium študenti logopédie?

  • „Výučba cez MS Teams bola asi najlepšou možnou náhradou, akú nám naša katedra mohla poskytnúť. To, že sme sa mohli každý týždeň „stretávať” bolo veľmi prínosné a myslím si, že oveľa efektívnejšie ako napríklad komunikácia cez e-maily.“
  • „Online výučbu hodnotím veľmi pozitívne. Všetky predmety v rámci tohto semestra pokračovali aj počas „korona-krízy“. Všetci prednášajúci nám ochotne poslali viacero materiálov, vďaka ktorým sme mohli pokračovať v štúdiu aj z domu.“
  • „Tento spôsob dištančnej výučby mi veľmi vyhovoval a nepocítila som zníženú kvalitu výučby ani jedného predmetu, ktorý sme mali v rozvrhu zapísaný. Uskutočňovali sa v pravidelných časoch, čo mi pomohlo udržiavať režim.“

Aké sú vaše skúsenosti s online výučbou? Dajte nám vedieť na pruniba.sk