Rektori výskumných univerzít rokovali s ministerkou školstva, vedy, výskumu a športu

Ministerka školstva, vedy výskumu a športu SR Martina Lubyová za prítomnosti generálneho riaditeľa Výskumnej agentúry Stanislava Sipka a generálneho riaditeľa Sekcie štrukturálnych fondov MŠVVaŠ SR Rastislava Igliara dňa 11. septembra 2019 prijala zástupcov Združenia výskumne a technicky orientovaných univerzít – Mareka Števčeka (UK BA), Miroslava Fikara (STU BA), Stanislava Kmeťa (TUKE) a Pavla Sováka (UPJŠ).


Stretnutie sa uskutočnilo na vyžiadanie univerzít s cieľom prerokovať aktuálny stav vyhodnocovania predložených projektov v rámci výziev  OPVaI a príprave vyhlasovania nových výziev. V konštruktívnej pracovnej atmosfére bol vytvorený dostatočný časový priestor na analýzu príčin súčasného stavu vo vyhlásených výzvach, ako aj priestor na diskusiu, ako ďalej postupovať v zostávajúcom čase programového obdobia aj s návrhom konkrétnych krokov k vyhláseniu ďalších výziev v OPVaI.

Najdôležitejšie závery z rokovania je možné zosumarizovať do nasledovných bodov:

1. Proces podpisovania zmlúv v rámci výziev na podporu výskumno-vývojových aktivít, ktoré Združenie výskumne a technicky orientovaných univerzít považuje za kľúčové a vníma ich ako nevyhnutné opatrenie na zníženie negatívnych dopadov existujúcej niekoľkoročnej medzery vo financovaní vedy na univerzitách, bude začatý v septembri 2019, keď sa očakáva podpisovanie zmlúv v prípade prvých 26 projektov. Na zabezpečenie čo najhladšej implementácie týchto projektov budú prijímatelia bilaterálnou formou priebežne komunikovať s VA a budú bezodkladne kontaktovaní zo strany VA na otvorenie takejto komunikácie. Ostatné projekty v rámci týchto výziev budú obdobným spôsobom sprocesované do konca októbra 2019. V rámci týchto výziev je stále možné predkladať projekty do 11. októbra 2019 – po tomto termíne budú výzvy uzatvorené.

2. Predložené projekty v rámci výziev na podporu dlhodobého strategického výskumu a vývoja sú aktuálne predmetom administratívneho overovania. Najväčší pokrok je v doménach Doprava pre 21. storočie a Zdravie obyvateľstva a zdravotnícke technológie, kde sa fáza administratívneho hodnotenia končí a očakáva sa odborné hodnotenie v októbri 2019 a proces podpisu zmlúv s úspešnými uchádzačmi v novembri 2019. Proces dožadovania chýbajúcich náležitostí v ostatných troch doménach sa začne v októbri 2019, odborné hodnotenie prebehne postupne, ako budú ukončené administratívne kontroly, a následne bude začatý proces podpisu zmlúv. Ten by mal byť ukončený vo všetkých výzvach na podporu dlhodobého strategického výskumu a vývoja začiatkom roka 2020.

3. V najbližších dňoch by mala byť podpísaná zmluva o nenávratnom finančnom príspevku pre medzinárodné teamingové výskumné centrum Slovenskej technickej univerzity v Bratislave.

4. V októbri 2019 by mala byť podpísaná zmluva o nenávratnom finančnom príspevku pre spoločný veľký projekt Slovenskej technickej univerzity v Bratislave a Univerzity Komenského v Bratislave – ACCORD.

5. Ministerka a VA podporujú návrh rektorov o urýchlené vypísanie novej výzvy na personálne a infraštruktúrne dobudovanie UVP a VVC vo výške 130 miliónov eur. V tomto zmysle bude ako prvý krok upravený indikatívny harmonogram výziev na rok 2019 a následne v októbri 2019 bude definitívne určená výška alokácie na túto výzvu v závislosti od výsledkov rokovania Monitorovacieho výboru OPVaI. Združenie výskumne a technicky orientovaných univerzít by uvítalo vyhlásenie tejto výzvy v novembri 2019.

6. Pani ministerka deklarovala podporu vyhlásenia výzvy v doméne Zdravie obyvateľstva a zdravotnícke technológie v objeme približne 36 miliónov eur na rozvoj biobankingu, pričom ako predpoklad úspechu tejto výzvy je nutnosť, aby projekty na túto tému boli predložené zo strany viacerých univerzít. Rektori deklarovali veľký záujem o vyhlásenie tejto výzvy, ako aj svoju pripravenosť predložiť projekty v oblasti biobankingu.

7. Rektori požiadali pani ministerku o finančnú podporu prevádzky UVP účelovými prostriedkami v závere kalendárneho roka pri prípadnom rozpúšťaní nevyčerpaných zdrojov v kapitole MŠVVaŠ SR.

 

V Bratislave  11. 9. 2019