Vyhlásenie Združenia výskumných a technických univerzít (V7) a Slovenskej akadémie vied

Bratislava 4. júna 2020: Rektori Združenia výskumných a technických univerzít (UK, STU, TUKE, UPJŠ, UNIZA, SPU, UVLF) a predseda SAV upozorňujú na presun 120 mil. eur z eurofondov na vedu v OP Integrovaná infraštruktúra na iné účely.


Vláda SR schválila dňa 28. apríla 2020 presun 100 mil. eur z eurofondov určených na vedu a výskum (alokovaných v Operačnom programe Integrovaná infraštruktúra) na iné účely (konkrétne na udržanie zamestnanosti a na podporu podnikateľského prostredia). V ďalšom kroku došlo nad rámec schváleného uznesenia vlády SR k návrhu na dodatočný presun prostriedkov vo výške 20 mil. eur.   

Dlhodobo podfinancovanej oblasti vedy a výskumu teraz reálne hrozí, že príde o sumu 120 mil. eur z prostriedkov, ktoré sú hlavným zdrojom verejných investícií do VaV na Slovensku. Chceme upozorniť, že k tomuto kroku dochádza v kontexte prakticky úplne pozastavených tokov eurofondov na vedu a výskum v období rokov 2016 – 2019, keď sme sa na konci programového obdobia ocitli v situácii kriticky nízkeho čerpania (aktuálne na úrovni 15 %).

Zdôrazňujeme, že zastavenie tokov a nízke čerpanie nie je vinou výskumných a technických univerzít a ústavov SAV. Na všetky doteraz vyhlásené výzvy sme reagovali a vo väčšine prípadov je naša absorpčná kapacita vyššia, ako sú alokované financie pre výzvy.

Zároveň je na mieste uviesť, že združenie V7 spolu so SAV predstavuje viac než 80 % výskumného a publikačného potenciálu vedy na Slovensku. A sú to práve výskumné a technicky orientované univerzity spolu s ústavmi SAV, ktoré dokázali okamžite zareagovať na nové potreby v súvislosti s rizikami šírenia koronavírusu. Či už je to náš podiel na výrobe unikátnych PCR testov, produkcia nových ochranných a zdravotníckych pomôcok, alebo  inovatívna detekcia prítomnosti fragmentov koronavírusu v odpadových vodách a veľa ďalších konkrétnych aktivít a výsledkov. Preukázanú akcieschopnosť slovenskej vedeckej komunity v kritickej situácii vníma a oceňuje aj široká verejnosť.  

O to viac nás preto mrzí absencia dôvery zo strany vlády SR. Rozumieme potrebe realizácie opatrení na zmiernenie ekonomických dopadov koronakrízy, ale nesúhlasíme s tým, aby sa tieto opatrenia diali na úkor vedy a výskumu v navrhovanom objeme, keď napríklad dodatočných 20 mil. eur jednak neschválila vláda SR, jednak  nie je zrejmé, na čo konkrétne má uvedený presun slúžiť a do akej miery je relevantný pre boj s pandémiou. A musíme namietať aj spôsob, akým k týmto presunom dochádza.   

V rámci riadiacej štruktúry pre podporu výskumu, vývoja a inovácií zo štrukturálnych a investičných fondov EÚ existujú partnerské orgány, v rámci ktorých by sa akékoľvek zmeny alokácie mali prediskutovať. Ide o Radu Výskumnej agentúry, Stálu komisiu Rady vlády SR pre implementáciu RIS3 SK a Radu vlády SR pre vedu, techniku a inovácie. Žiaľ, žiadne z avizovaných zmien neboli s partnermi diskutované, a preto musíme konštatovať, že bol porušený základný princíp partnerstva. Žiadame v budúcnosti tento princíp rešpektovať a striktne dodržiavať.  

Žiadame vysvetliť a zdôvodniť znižovanie alokácie na vedu o ďalších 20 mil. eur – aký je účel použitia týchto prostriedkov a ako takýto presun súvisí s bojom proti pandémii. V prípade, že ide o účel, ktorý s pandémiou nesúvisí, žiadame takýto presun nerealizovať.

Sme ochotní tieto kroky vlády SR podporiť, ak dostaneme garancie, že:

  • dôjde k naplneniu existujúcich záväzkov vo vzťahu k prebiehajúcim aj indikatívnym výzvam,   
  • ostatné naplánované prostriedky budú naďalej k dispozícii vedeckým inštitúciám v plnom rozsahu,  
  • dôjde k zdynamizovaniu procesov čerpania (navrhujeme zaviesť systém krízového manažmentu pri riadení eurofondov v budúcom období).  

Signatári:

Miroslav Fikar, rektor STU

Klaudia Halászová, rektorka SPU

Jozef Jandačka, rektor ŽU

Stanislav Kmeť, rektor TUKE

Jana Mojžišová, rektorka UVLF

Pavol Sovák, rektor UPJŠ

Pavol Šajgalík, predseda SAV

Marek Števček, rektor UK