Profesorská prednáška: Od Leonarda da Vinciho cez Alberta Einsteina k angiológii

V rámci cyklu celouniverzitných profesorských prednášok sa v stredu 6. novembra 2019 konala v Aule UK prednáška prorektorky UK Viery Štvrtinovej z LF UK o chorobách cievneho systému s názvom Angiológia v kontexte storočnej existencie Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. Profesorka sa vo svojej výskumnej časti špecializuje na vaskulitídy - čiže zápal steny krvných ciev a chronické žilové ochorenie.


Čo majú spoločné Leonardo da Vinci, Albert Einstein a Univerzita Komenského? Leonardo da Vinci má v dátume úmrtia číslo deväť (1519), Albert Einstein zasa deviatku v dátume narodenia (1879) a deviatkou sa končí aj dátum, kedy vznikla Lekárska fakulta UK, ale aj samotná Univerzita Komenského. Okrem toho obaja spájali umenie a vedu s filozofiou.

Medicína je veda aj umenie. "Medicína je umenie správneho a rýchleho stanovenia diagnózy, správnej a dobrej liečby, ale aj umenie uspokojiť pacienta a vysvetliť mu jeho diagnózu. Medicína musí byť samozrejme aj veda, ale taká veda, ktorá sa spája s filozofiou," hovorí profesorka V. Štvrtinová. Angiológia je odbor internej medicíny, ktorý sa zaoberá chorobami cievneho systému. Zakladajúcou osobnosťou česko-slovenskej angiológie je Bohumil Prusík. Angiológia sleduje choroby ciev, tepien, žíl a lymfatického systému. Zaoberá sa diagnostikou a konzervatívnou terapiou, pretože tá chirurgická je v rukách angiochirurgov. Medzi príčiny chorôb ciev najčastejšie patrí zápal. V posledných rokoch sa výrazne rozšírili naše poznatky o mechanizmoch zápalových reakcií. Predpokladá sa, že zápal je patogenetickou súčasťou prevažnej väčšiny chorôb, ako sú infekčné, autoimunitné, alergické, reumatické, neurodegeneratívne, nádorové, ale aj choroby ciev. Viera Štvrtinová v prednáške upozornila, že zápal je naším celoživotným sprievodcom, je dobrým sluhom, ale zlým pánom. Okrem obranného zápalu je známy totiž aj poškodzujúci zápal, ktorý spôsobuje ochorenia, ako napríklad ateroskleróza alebo kŕčové žily.

Profesorka Viera Štvrtinová svoju prednášku vsadila do historického kontextu vzniku a pôsobenia univerzít, napríklad prvej univerzity na území dnešného Slovenska, ktorou bola Univerzita (Academia) Istropolitana založená v roku 1465, Lekárskej fakulty Trnavskej univerzity a Uhorskej kráľovskej Alžbetinej univerzity, na ktorej pôsobili aj dvaja nositelia Nobelovej ceny. Už o pár dní - 11. novembra - uplynie presne 100 rokov, odkedy sa naša univerzita hrdí názvom Univerzita Komenského. Jej prvú fakultu - Lekársku fakultu UK - spomedzi štyroch pôvodne plánovaných slávnostne otvoril 9. decembra 1919 český lekár a prvý rektor UK profesor Kristián Hynek. Zaujímavosťou je, že výučba sa začala v dnešnej Nemocnici Staré mesto.

Viera Štvrtinová napokon vyzdvihla dôležitosť filozofie a komunikácie, a to najmä v príprave budúcich medikov: "Musíme sa okrem analýzy venovať aj syntéze, aby nám kvôli dôkladnej analýze každej snehovej vločky neušla syntéza - teda krása zasneženej prírody," podotkla. Podľa nej by sa mal lekár s pacientom viac rozprávať a načúvať mu. Prednáška sa tiež niesla v duchu zamyslení sa aj nad súčasnou urýchlenou dobou, v ktorej sa nedokážeme tešiť z úplných maličkostí a nevieme nájsť radosť z poznania.