Zasadnutie AS UK

Dňa 4. decembra 2019 prebehlo v Aule UK ustanovujúce zasadnutie Akademického senátu UK (AS UK).


Za predsedníčku AS UK bola zvolená prof. PhDr. Zlatica Plašienková, PhD. z Filozofickej fakulty UK. Za podpredsedov boli zvolení doc. RNDr. Michal Greguš, PhD. z Fakulty managementu UK a Mgr. Gašpar Fronc z Rímskokatolíckej cyrilometodskej bohosloveckej fakulty UK. Za podpredsedov AS UK za študentskú časť boli zvolení RNDr. Mária Kondeková z Prírodovedeckej fakulty UK a Mgr. Filip Vincent z Právnickej fakulty UK.

Profesorka Plašienková sa narodila 14. 3. 1957 v Brezne. Pôsobí na Katedre filozofie a dejín filozofie na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Profesijne sa orientuje na filozofickú antropológiu, dejiny etiky a environmentálnu etiku. Je poprednou slovenskou odborníčkou na filozofickú koncepciu Teilharda de Chardin. Začiatkom budúceho roka prinesieme profilový rozhovor s pani predsedníčkou v časopise Naša univerzita.