Vyhlásenie V7 k diskusii o návrhu plošného preverovania záverečných prác

Ako rektori Združenia výskumných a technických univerzít (V7) si uvedomujeme význam a hodnotu kvality vysokoškolského vzdelania a zároveň, že je potrebná transparentnosť a dôslednosť procesov vedúcich k udeľovaniu akademických titulov. Vždy sme na našich univerzitách takto postupovali a postupujeme.


Otázku kvality vysokoškolského vzdelávania nie je možné redukovať len na  problematiku kvality záverečných prác. Vysokoškolské vzdelávanie je komplexný proces, ktorého kvalitu sledujeme a vyhodnocujeme priebežne a na mnohých úrovniach v súlade s našimi internými aj medzinárodnými štandardmi.

Sme presvedčení, že celoplošná kontrola záverečných prác neprinesie želateľný výsledok a zároveň si ani nevieme technicky predstaviť vykonanie kontroly pred obdobím, odkedy využívame Centrálny register záverečných prác. Vyrušuje nás, že by sme mali spochybňovať autoritu rozhodnutí našich vlastných skúšobných komisií, ktoré záverečné práce v minulosti kvalifikovane posudzovali, a to na základe uplatňovania princípu „kolektívnej viny“. V súvislosti so spätným preverovaním záverečných prác a odnímaním akademických titulov vyvstávajú aj ďalšie otázky a pochybnosti nielen organizačného charakteru, ale aj legislatívneho charakteru, napr. v súvislosti s retroaktívnym pôsobením novej právnej úpravy. 

Upozorňujeme politikov a verejnosť, že akékoľvek legislatívne opatrenia v oblasti vysokého školstva by mali byť prijímané v nadväznosti na adekvátnu odbornú diskusiu s rozhodujúcimi subjektmi vysokoškolského vzdelávacieho priestoru, t. j. najmä reprezentáciou univerzít. Privítali by sme, aby sa otázky kvality vysokoškolského vzdelávania riešili systematicky a komplexne. Naše kapacity potrebujeme sústrediť na systémové zmeny a s týmto cieľom sme pripravení zúčastňovať sa všetkých diskusií na rôznych fórach, osobitne s predstaviteľmi Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR. 

Akákoľvek unáhlené návrhy na potlačenie plagiátorstva či iných parciálnych problémov slovenských VŠ nesplnia svoj účel a hrozí, že budú realizované nedôsledne.

Signatári:

  • Miroslav Fikar, rektor STU
  • Klaudia Halászová, rektorka SPU
  • Jozef Jandačka, rektor ŽU
  • Stanislav Kmeť, rektor TUKE
  • Jana Mojžišová, rektorka UVLF
  • Pavol Sovák, rektor UPJŠ
  • Pavol Šajgalík, predseda SAV
  • Marek Števček, rektor UK

Združenie výskumne a technicky orientovaných univerzít SR (Združenie V7) tvoria Univerzita Komenského v Bratislave, Slovenská technická univerzita v Bratislave, Technická univerzita v Košiciach, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Žilinská univerzita v Žiline, Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre a Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach. Členovia Združenia V7 sa dohodli na koordinácii a spoločnom postupe pri presadzovaní podpory vedy, výskumu a inovácií v slovenskom a európskom výskumnom priestore.