Univerzita Komenského začína s výstavbou Centra aktívneho starnutia

Bratislava 29. júna 2020: Fakulta telesnej výchovy a športu Univerzity Komenského v Bratislave v spolupráci s Physiko- und Rheumatherapie Institut für Physikalische Medizin St. Pölten začína 1. júla s výstavbou Centra aktívneho starnutia. Cieľom projektu, ktorý sa začal 1. marca 2019, je zlepšiť podmienky na efektívne poskytovanie preventívnej starostlivosti a podpory zdravia seniorov za pomoci implementácie najnovších vedeckovýskumných poznatkov do praxe. Vybudovanie centra bude stáť 1,5 milióna eur a dokončiť by ho mali do 13 mesiacov.


Centrum aktívneho starnutia predstaví vedenie fakulty, univerzity a riešitelia projektu na tlačovej konferencii dňa 1. júla 2020 o 11.00 hod. na Fakulte telesnej výchovy a športu UK (zasadačka dekana, Nábr. arm. gen. L. Svobodu 9, Bratislava). Zúčastnia sa jej aj ambasádori pojektu, úspešní absolventi UK – moderátorka Alena Heribanová a športový komentátor a novinár Dušan Gabáni.

Ide o prvé centrum svojho druhu v regióne, ktoré na jednom mieste poskytne 600 – 700 seniorom ročne možnosť absolvovať koordinované programy pod dohľadom kvalifikovaných odborníkov. Vychádzať pri tom budú z overených vedeckých poznatkov z oblasti pohybovej aktivity a fyzikálnej terapie, zameraných na obnovu a zlepšenie fyzickej zdatnosti, kondície a podporu zdravia.

„Skúsenosti zo sveta, ako aj výsledky výskumných projektov z nášho pracoviska presvedčivo ukazujú, že negatívnym dôsledkom starnutia – zvýšený výskyt chronických ochorení a z toho vyplývajúce postupné zhoršovanie funkčných schopností jednotlivých orgánových systémov – možno veľmi účinne predchádzať, či ich dokonca zvrátiť vhodnými programami pohybovej intervencie,“ hovorí garant projektu profesor Dušan Hamar.

Centrum tiež poskytne priestor pre spoluprácu výskumných inštitúcií, zdravotných poisťovní, poskytovateľov zdravotnej starostlivosti a iných subjektov, vďaka čomu môžu získané informácie pozitívne ovplyvniť strategické a politické rozhodnutia zamerané na zvyšovanie kvality života a sociálnu inklúziu seniorov.

Fakulta telesnej výchovy a športu UK na projekte spolupracuje s Inštitútom fyzikálnej medicíny v St. Pölten v Rakúsku. Ďalšími partnermi a podporovateľmi sú Hlavné mesto SR Bratislava, Bratislavský samosprávny kraj, Trnavský samosprávny kraj, Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, Všeobecná zdravotná poisťovňa, UNION poisťovňa, Slovenská akadémia vied, Lekárska fakulta UK, Mesto Šamorín, obce – Prellenkirchen, Wolfsthal, Berg, Kittsee, Hainburg a. d. Donau; SVA – Sozialversicherungsanstalt der gewerblichen Wirtschaft, Landesstelle Niederösterreich, SVB – Sozialversicherungsanstalt der Bauern a VAEB – Versicherungsanstalt für Eisenbahnen & Bergbau. Projekt programu cezhraničnej spolupráce INTERREG V-A Slovenská republika – Rakúsko je spolufinancovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja.