UK sa stala súčasťou európskej superuniverzity

Bratislava 10. júla 2020: Európska komisia dala zelenú projektu ENLIGHT za 5 miliónov eur, ktorého súčasťou je aj Univerzita Komenského v Bratislave. Konzorcium ENLIGHT združuje deväť európskych univerzít a ide o jednu z aliancií európskych univerzít, ktoré vznikajú na základe pilotného projektu Európskej komisie. Spolu takto v Európe vzniká 24 aliancií.


Vďaka aliancii ENLIGHT získajú študenti možnosť vyskladať si štúdium na viacerých univerzitách súčasne. Doktorandi a výskumníci sa budú môcť flexibilnejšie zapájať do spolupráce naprieč univerzitami. Trojročné projektové obdobie využije UK na prípravu novej koncepcie internacionalizácie univerzity v oblasti výučby. Vzniknú spoločné kurzy a študijné programy, na ktorých sa budú priamo alebo virtuálne zúčastňovať aj študenti a učitelia zo zapojených univerzít. Ambíciou je lepšie pripraviť študentov na budúcnosť.

ENLIGHT okrem Univerzity Komenského spája Univerzitu v Gente (BE), Univerzitu v Bordeaux (FR), Univerzitu v Uppsale (SE), Univerzitu v Groningene (NL), Univerzitu v Baskicku (ES), Univerzitu v Göttingene (DE), Írsku národnú univerzitu v Galway (IE) a Univerzitu v Tartu (EE). Spojenie stelesňuje geografické, kultúrne a jazykové rozdiely Európy. Tieto výhody chce sieť zúročiť v ponuke nových flexibilných medzinárodných študijných príležitostí, ktoré bude možné prispôsobiť na mieru.

Univerzita Komenského plánuje do aktivít ENLIGHTu zapojiť 50 % študentov, a to prostredníctvom kratších alebo dlhších študijných pobytov alebo cez rôzne formy virtuálnej mobility. Na rozdiel od programu Erasmus+, ktorý spočíva predovšetkým v individuálnych mobilitách, ponúka aliancia ENLIGHT možnosti postupného vzájomného zbližovania sa univerzít v oblasti plánovania spoločných vzdelávacích kurzov, letných škôl, ako aj študijných programov. „Som hrdý, že sa naša univerzita stala súčasťou celoeurópskej siete. Verím, že štúdium na Univerzite Komenského bude vďaka tomu ešte bližšie štandardom tých najlepších európskych univerzít,“ hovorí rektor Univerzity Komenského Marek Števček.

Súčasťou aliancie sú aj neakademické inštitúcie – Magistrát hlavného mesta SR Bratislava a spoločnosť ESET. Vďaka tomu bude aliancia vplývať na tvorbu študijných programov orientovaných na prax a na aktuálne celospoločenské výzvy, akými sú klimatická zmena, úloha umelej inteligencie v spoločnosti či sociálna a kultúrna diverzita. V omnoho väčšej miere sa zvýši globálna angažovanosť a vplyv univerzít na riešenie významných problémov civilizácie. Okrem Univerzity Komenského sa podobne s európskymi univerzitami spájajú aj Technická univerzita v Košiciach a Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre.

***

ENLIGHT – European university Network to promote equitable quality of Life, sustainability and Global engagement through Higher education Transformation („Sieť európskych univerzít pre podporu kvality života a globálneho zapojenia cez transformáciu vyššieho vzdelávania“). Na príprave projektu úzko spolupracovali aj študenti daných univerzít, keďže práve oni sú konečnými užívateľmi projektu. Študentská sieť bude aj naďalej predstavovať kľúčovú rolu pri plánovaní aktivít.