SPRÁVA ZO STRETNUTIA ŠTUDENTOV OPT S VEDENÍM FAKULTY

K novému názvu odboru „filológia“ (pôvodne OPT) sa bude uvádzať doplnok: štúdium so „zameraním na prekladateľstvo a tlmočníctvo“.


03. 12. 2019 11.09 hod.

Dňa 2. decembra 2019 sa konalo stretnutie študentov pôvodného študijného odboru prekladateľstvo a tlmočníctvo (ďalej ako "OPT"), ktoré zorganizovala Študentská časť Akademického senátu FiF UK. Cieľom stretnutia, ktorého sa zúčastnila aj prorektorka pre vzdelávanie a sociálne veci, RNDr. Zuzana Kovačičová, PhD., zástupcovia vedenia FiF UK (dekan prof. Mgr. Marán Zouhar, PhD., prodekan prof. PhDr. Miloslav Vojtech, PhD. a prodekanka doc. Mgr. Lucia Lichnerová, PhD.), ďalší zástupcovia katedier realizujúcich štúdium OPT, študenti OPT a študenti ďalších študijných odborov, bolo objasniť vznik, ciele a dopady novej Sústavy nových študijných odborov

Príprava novej Sústavy študijných odborov SR vznikla z iniciatívy Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR (MŠVVaŠ) a začala v roku 2018. Jej zmyslom bolo znížiť počet študijných odborov na všetkých vysokých školách na Slovensku a pripraviť v spolupráci so zástupcami jednotlivých študijných odborov ich podrobné opisy. Na základe novovzniknutej  Sústavy nových študijných odborov, platnej od 1. 9. 2019, boli všetky doterajšie študijné odbory na FiF UK zaradené do 9 skupín. Na stretnutí bolo jednoznačne objasnené, že:

  • v prípade nových študijných odborov ide o zmenu názvoslovia študijného odboru, ktoré nemá vplyv na titul, ktorý sa dosahuje po úspešnom absolvovaní štúdia, ani na obsah štúdia, študijný program, požadované zručnosti a kompetencie,
  • pri všetkých študijných odboroch je zameranie štúdia jasne identifikovateľné v názvoch študijných programov, ktoré sa nemenili (napr. študijný odbor: mediálne a komunikačné štúdia; študijný program: žurnalistika a pod.),
  • špecifická situácia nastala jedine pri pôvodnom študijnom odbore OPT (v súčasnosti "filológia"), pri ktorom nie je zameranie štúdia jednoznačne identifikovateľné ani z názvu študijného programu (napr. anglický jazyk a kultúra a nemecký jazyk a kultúra). 

Na základe podnetu Filozofickej fakulty UK a iniciatívy Rektorátu Univerzity Komenského v Bratislave preto MŠVVaŠ akceptovalo, že na diplome študentov OPT bude uvedený aj  doplnok, že ide o štúdium so „zameraním na prekladateľstvo a tlmočníctvo“. 

Zároveň dodávame, že na podrobnú identifikáciu štúdia študentom všetkých študijných odborov a programov slúži aj dodatok k diplomu, v ktorom je vymedzený presný opis študijného programu a zoznam absolvovaných predmetov počas štúdia.

Doc. Mgr. Lucia Lichnerová, PhD., prodekanka pre bakalárske a magisterské štúdium

a Študentská časť Akademického senátu FiF UK