Vedúci oddelenia vzdelávania

Profesijný životopis a motivačný list je potrebné doručiť do 05.12.2018


27. 11. 2018 12.33 hod.
Od: Referát personálnej práce

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce: Šafárikovo námestie 6, Bratislava
Ponúkaný plat (brutto): funkčný plat v zmysle Zákona o výkone práce vo verejnom záujme
Termín nástupu: 1. 1. 2019
Druh pracovného pomeru: plný úväzok

 

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti

Rektor Univerzity Komenského v Bratislave v súlade so zákonom NR SR č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vypisuje výberové konanie na obsadenie miesta vedúceho Oddelenia vzdelávania.

 

Popis činnosti:

Administratívne a organizačné zabezpečenie chodu Oddelenia vzdelávania. Metodické riadenie, kontrola a zodpovednosť za výkon práce zamestnancov, ktorí

 

 • zabezpečujú činnosti súvisiace s problematikou bakalárskeho, magisterského a doktorského štúdia,
 • zabezpečujú kontrolu úspešného absolvovania študijného programu a oprávnenosti na vydanie diplomu absolventovi UK,
 • zabezpečujú agendu týkajúcu sa školného a poplatkov spojených so štúdiom,
 • organizačne zabezpečujú promócie a akademické slávnosti,
 • zabezpečujú vydávanie dokladov o štúdiu, vydávanie duplikátov dokladov o absolvovaní štúdia a potvrdení o absolvovaní štúdia
 • vykonávajú agendu súvisiacu s vydávaním dokladov o absolvovaní rigorózneho konania a špecializačného štúdia,
 • preskúmavajú rozhodnutia o neprijatí na štúdium,
 • zabezpečujú agendu udeľovania cien a odmien pre študentov a absolventov UK,
 • metodicky usmerňujú fakulty v oblasti študijných a štipendijných vecí,
 • vykonávajú činnosti spojené s uznávaním dokladov o vzdelaní nadobudnutých na zahraničných vysokých školách na účely pokračovania stanovené zákonom 422/2015 Z. z.,
 • zabezpečujú činnosti súvisiace s akreditáciou študijných programov prvého a druhého stupňa a spojených študijných programov,
 • zabezpečujú dokumentáciu o kompatibilite štúdia na UK so zahraničím,
 • evidujú rozhodnutia o akreditovaných študijných programoch na jednotlivých fakultách UK,
 • kontrolujú výber školného,
 • kontrolujú priznávanie a evidenciu štipendií a čerpania dotácií na štipendiá,
 • zabezpečujú odvolacie konanie vo veciach sociálnych štipendií,
 • zabezpečujú správu a prerozdeľovanie príjmov od študentov poskytovateľom služieb,
 • zabezpečujú obsahovú správu AIS2.

 

Požiadavky na zamestnanca

Minimálne požadované vzdelanie: vysokoškolské II. stupňa
Požadovaná prax: Minimálne 5 rokov

 

Znalosti

Jazykové znalosti: Anglický jazyk (B2)
Počítačové znalosti:

Microsoft Excel
Microsoft Word
Microsoft Outlook
Microsoft PowerPoint
SAP – na užívateľskej úrovni
AIS2

 

Osobnostné predpoklady a zručnosti

 

 • Riadiace, organizačné a rozhodovacie schopnosti
 • Prezentačné schopnosti
 • Časová flexibilita, samostatnosť, precíznosť, orientácia na detail
 • Znalosť ďalších cudzích jazykov výhoda
 • Znalosť základných legislatívnych noriem týkajúcich sa oblasti vysokých škôl
 • Skúsenosti s prípravou, realizáciou a riadením projektov v oblasti vzdelávania  

 

Profesijný životopis a motivačný list je potrebné doručiť do 05.12.2018  na adresu:

Univerzita Komenského – Rektorát
Referát personálnej práce
Ing. Jana Gúčiková
Šafárikovo námestie 6, 814 99 Bratislava 

jana.gucikovauniba.sk, tel. +421 2 9010 9284