Vedúci Oddelenia kvality

Žiadosť o zaradenie do výberového konania posielajte do 27. 07. 2022


12. 07. 2022 16.16 hod.
Od: Oddelenie personálnej práce

Miesto práce: Bratislava
Druh pracovného pomeru: plný úväzok
Termín nástupu: 1. 9. 2022
Mzdové podmienky (brutto):
914 EUR/mesiacV súlade s ustanoveniami zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme - 8. platová trieda, tarifný plat je v rozpätí od 914,00 – 1096,50 eur v závislosti od doby započítanej praxe + príplatok za riadenie podľa počtu podriadených zamestnancov a možnosť priznania osobného príplatku v súlade s Platovým poriadkom UK.

 

Informácie o pracovnom mieste

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti

Univerzita Komenského v Bratislave, v zastúpení prof. JUDr. Marek Števček, PhD., rektor, v súlade so zákonom NR SR č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vypisuje výberové konanie na obsadenie pracovného miesta "Vedúci Oddelenia kvality".

 • vytvára pravidlá v oblasti zabezpečenia kvality vo vymedzených oblastiach; podieľa sa na zabezpečovaní sústavného rozvoja vnútorného systému kvality UK;
 • zabezpečuje administratívu Rady pre kvalitu UK;
 • monitoruje a vyhodnocuje implementáciu, dopady a dôsledky vnútorného systému kvality UK;
 • monitoruje a analyzuje vnútorný systém zabezpečovania kvality vzdelávania na iných vysokých školách a na zahraničných vysokých školách
 • tvorí hlavné strategické dokumenty UK a monitoruje ich plnenie;
 • zabezpečuje aktualizáciu strategických dokumentov UK;
 • analyzuje a vyhodnocuje plnenie stratégie ďalšieho rozvoja UK,
 • zabezpečuje v spolupráci s ďalšími úsekmi (najmä Úsekom pre vzdelávanie, Akademickou knižnicou UK, Oddelením vedeckovýskumnej činnosti a doktorandského štúdia) zadávanie údajov do svetových rankingových systémov
 • koordinuje prípravu a zabezpečuje tvorbu Výročnej správy o činnosti UK;

 

Zamestnanecké výhody, benefity

Benefity podľa platnej kolektívnej zmluvy.
Možnosť využitia rekreácie aj vo vlastnom zariadení na Richňave, 4km od Banskej Štiavnice v lete kúpanie, pešia turistika a cykloturistika, v zime lyžovanie v stredisku Salamander, využitie rekreácie v Modre Harmónii a v Modre Piesok.

 

Informácie o výberovom konaní

Rozsah úväzku: 100%

Zoznam požadovaných dokladov:

 • písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania,
 • štruktúrovaný životopis s prehľadom doterajšej odbornej praxe v slovenskom jazyku,
 • kópie dokladov o VŠ vzdelaní,
 • čestné vyhlásenie o bezúhonnosti.

Forma výberového konania:

Osobný pohovor alebo pohovor, ktorý sa uskutoční telekomunikačnými prostriedkami - telekonferenciou (na základe mimoriadnych opatrení v súvislosti s výskytom a šírením koronavírusu- ochorenia COVID-19)

Zaslaním prihlášky do výberového konania dáva uchádzač súhlas so spracovaním osobných údajov podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov). Viac informácií o ochrane osobných údajov nájdete na https://uniba.sk/ochrana-osobnych-udajov.

Žiadosť o zaradenie do výberového konania spolu s požadovanými dokladmi preukazujúcimi plnenie požiadaviek zasielajte na emailovú adresu ludmila.zrubcovauniba.sk alebo v tlačenej podobe na adresu:
Univerzita Komenského v Bratislave, Rektorát,
Šafárikovo nám. 6,
814 99 Bratislava
s označením „Výberové konanie“ v termíne do 27. 07. 2022.

 

Požiadavky na zamestnanca

Pozícii vyhovujú uchádzači so vzdelaním

vysokoškolské II. stupňa

Jazykové znalosti

Anglický jazyk - Mierne pokročilý (B1)

Ostatné znalosti

Microsoft Office - Pokročilý

Osobnostné predpoklady a zručnosti

Riadiace a rozhodovacie schopnosti
Silné organizačné a komunikačné schopnosti
Skúsenosti s riadením projektov v akademickom prostredí
Schopnosť stanovovať priority, ciele a zlepšovať výkon pracovného tímu
Flexibilita, spoľahlivosť, zodpovednosť, schopnosť pracovať v stresových situáciách

 

Kontakt

Kontaktná osoba: Ľudmila Zrubcová