Riaditeľ vysokoškolského internátu – samostatne hospodáriacej súčasti Univerzity Komenského v Bratislave: Vysokoškolské mesto Ľ. Štúra - Mlyny UK (ďalej aj „VM Ľ. Štúra - Mlyny UK“)

Profesijný životopis so súhlasom o spracovaní osobných údajov zašlite do 20. 08. 2019


06. 08. 2019 13.25 hod.
Od: Referát personálnej práce

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce: Staré Grunty, Bratislava
Ponúkaný plat (brutto): V súlade s ustanoveniami zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov.
Termín nástupu: 1. 10. 2019
Druh pracovného pomeru: plný úväzok

Náplň práce, právomoc a zodpovednosti

Rektor Univerzity Komenského v Bratislave, prof. JUDr. Marek Števček, PhD., v súlade so zákonom NR SR č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vypisuje výberové konanie na obsadenie pracovného miesta "riaditeľ Univerzity Komenského v Bratislave, Vysokoškolského mesta Ľ. Štúra - Mlyny".

Popis činnosti

Riaditeľ vysokoškolského internátu:

 • riadi VM Ľ. Štúra - Mlyny UK a zodpovedá rektorovi UK za dodržiavanie zákona o vysokých školách, za dodržiavanie právnych noriem vydaných na jeho vykonanie, za dodržiavanie štatútu UK, za hospodárenie s prostriedkami zo štátnych zdrojov a za hospodárenie s majetkom štátu v správe VM Ľ. Štúra - Mlyny UK, vykonáva koncepčnú činnosť za VM Ľ. Štúra - Mlyny UK, disponuje prostriedkami rozpočtu,
 • zodpovedá za účelné využívanie ubytovacích kapacít a ostatných služieb ubytovaných,
 • zabezpečuje úlohy v oblasti plánovania, rozpočtovania, financovania, ekonomiky práce a odmeňovania zamestnancov, evidencie a správu majetku, materiálno-technického zabezpečenia, vykonáva všetky úkony v pracovnoprávnych vzťahoch zamestnancov, vykonáva koncepčnú činnosť ako štatutárny orgán za VM Ľ. Štúra - Mlyny UK,
 • vystupuje v mene organizácie voči ostatným subjektom UK a v rámci daných právomocí aj voči iným fyzickým a právnickým osobám,
 • stará sa o dodržiavanie Internátneho poriadku VM Ľ. Štúra – Mlyny UK a o dodržiavanie iných právnych noriem platných pre hromadné ubytovanie a spoločné stravovanie a pod.

 

Požiadavky na zamestnanca

Požadované vzdelanie

Vysokoškolské vzdelanie II. stupňa

Jazykové znalosti:

Anglický jazyk - pokročilý (C1)

Počítačové znalosti:

Microsoft Word - expert
Microsoft Excel - expert
Microsoft Outlook - expert

Požadovaná prax

Vyžaduje sa prax v riadiacej pracovnej pozícii  min. 5 rokov.

Osobnostné predpoklady a zručnosti

 • Ekonomické myslenie, riadiace, organizačné a rozhodovacie schopnosti.
 • Schopnosť viesť, organizovať, motivovať a zúčastňovať sa tímovej práce, schopnosť analyzovania potrieb študentských domovov.
 • Stanovovať priority, ciele, zlepšovať výkon vo vlastnej oblasti zodpovednosti.
 • Byť nositeľom a aktívnym spolutvorcom zmien a byť schopným riešiť problémy spoluprácou v rámci hraníc vlastnej zodpovednosti.
 • Proaktívny prístup k identifikácii rizík.
 • Komunikačné schopnosti, strategické myslenie, schopnosť prinášať inovácie.
 • Skúsenosti s pôsobením v študentských domov a jedálňach sú výhodou. 

 

Informácie o výberovom konaní

Obsadenie pracovného miesta bude realizované výberovým konaním. V prípade záujmu o ponúkanú pracovnú pozíciu zašlite profesijný životopis do 20. 08. 2019. na e-mailovú adresu jana.gucikovauniba.sk, prípadne ho zašlite na adresu: 

Univerzita Komenského v Bratislave, Rektorát
Referát personálnej práce - Ing. Jana Gúčiková
Šafárikovo námestie 6, P.O.BOX 440, 814 99 Bratislava.

K žiadosti pripojte súhlas so spracovaním osobných údajov.