Riaditeľ samostatne hospodáriacej súčasti Vedecký park (UVP UK)

Profesijný životopis so súhlasom o spracovaní osobných údajov zašlite do 18.04.2019.


04. 04. 2019 13.00 hod.
Od: Referát personálnej práce

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce: Šafárikovo námestie 6, Bratislava
Druh pracovného pomeru: plný úväzok
Ponúkaný plat: V súlade s ustanoveniami zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov.
Termín nástupu: 15.05.2019

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti

Rektor Univerzity Komenského v Bratislave , prof. JUDr. Marek Števček, PhD., v súlade so zákonom NR SR č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vypisuje výberové konanie na obsadenie pracovného miesta "Riaditeľ samostatne hospodáriacej súčasti Vedecký park (UVP UK)".

Popis činnosti

 • Riadenie, koordinácia a zabezpečovanie najzložitejších a najnáročnejších úloh rozvoja Vedeckého parku (ďalej UVP UK).
 • Zodpovednosť za tvorbu stratégie UVP UK, implementáciu stratégie a riadenie projektov.
 • Metodické riadenie realizácie projektov, vypracovávanie rozborov, analýz, ktoré súvisia s činnosťou UVP UK. 
 • Zodpovednosť za zahraničnú spoluprácu.
 • Tvorivé spracovanie a posudzovanie koncepcie dlhodobého rozvoja UVP UK. 
 • Koncepčná a analytická činnosť a príprava podkladov na rozhodovanie o ekonomických otázkach pri zabezpečovaní hospodárneho chodu UVP UK.
 • Zabezpečenie dodržiavania finančnej disciplíny na UVP UK, zodpovednosť za dodržiavanie pravidiel hospodárenia, efektívneho a hospodárneho nakladania s finančnými prostriedkami a zvereným majetkom.
 • Zodpovednosť za dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov, štatútu a ostatných vnútorných predpisov Univerzity Komenského.

Požiadavky na zamestnanca

Vzdelanie

Vysokoškolské II. stupňa
vysokoškolské III. stupňa

Jazykové znalosti

Anglický jazyk - Pokročilý (C1)

Ostatné znalosti

Microsoft Word - expert

Microsoft Excel - expert

Microsoft Outlook - expert

Microsoft PowerPoint – expert

Osobnostné predpoklady a zručnosti

 • Ekonomické myslenie, riadiace, organizačné a rozhodovacie schopnosti.
 • Skúsenosti so získavaním, s tvorbou a realizáciou vedecko-výskumných projektov, podporovaných z domácich a zahraničných grantov. 
 • Schopnosť viesť, organizovať, motivovať a zúčastňovať sa tímovej práce.
 • Stanovovať priority, ciele, zlepšovať výkon vo vlastnej oblasti zodpovednosti.
 • Byť nositeľom a aktívnym spolutvorcom zmien a byť schopným riešiť problémy spoluprácou v rámci hraníc vlastnej zodpovednosti.
 • Proaktívny prístup k identifikácii rizík.
 • Komunikačné schopnosti, manažérske zručnosti .
 • Strategické myslenie, schopnosť prinášať inovácie.
 • Prezentačné zručnosti na vysokej úrovni.
 • Skúsenosti s pôsobením v medzinárodných pracovných skupinách.

Informácie o výberovom konaní

Obsadenie pracovného miesta bude realizované výberovým konaním.

V prípade záujmu o ponúkanú pracovnú pozíciu zašlite profesijný životopis spolu s dokladmi o vzdelaní a požadovaných znalostiach na e-mailovú adresu jana.gucikovauniba.sk, prípadne zašlite na adresu:

Univerzita Komenského v Bratislave, Rektorát
Referát personálnej práce - Ing. Jana Gúčiková
Šafárikovo námestie 6, P.O.BOX 440, 814 99 Bratislava,

najneskôr do 18.04.2019. K žiadosti pripojte súhlas so spracovaním osobných údajov.