Riaditeľ pre študentské domovy

Životopisy zasielajte do 08. 05. 2022


19. 04. 2022 11.05 hod.
Od: Oddelenie personálnej práce

Miesto práce: Bratislava
Druh pracovného pomeru: plný úväzok
Termín nástupu: 1. 6. 2022
Mzdové podmienky (brutto): Od 2 000 EUR/mesiac
Uvedený ponúkaný plat je funkčný plat podľa zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme, ktorý zohľadňuje priznanie príplatkov k tarifnému platu, najmä podľa schopností, výsledkov, rozsahu a kvality plnenie pracovných úloh úspešného uchádzača.

 

Informácie o pracovnom mieste

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti

Hľadáme riaditeľa najväčších slovenských vysokoškolských internátov! Máme ambíciu ponúkať kvalitné ubytovanie, ale aj s tým súvisiace služby, vrátane bohatého komunitného života, nielen pre študentov, ale aj pre širokú verejnosť.
Ak ste proštudentsky orientovaný, dynamický, máte proaktívny prístup k práci, radi prichádzate s novými nápadmi a návrhmi, nebojíte sa výziev, neváhajte nám poslať Váš životopis. Vašou náplňou práce bude prevádzkovo-technické riadenie ubytovacích zariadení Univerzity Komenského v Bratislave – Mlynov UK a Družby UK (približne 9 000 lôžok).

Univerzita Komenského v Bratislave, v zastúpení prof. JUDr. Marek Števček, PhD., rektor, v súlade so zákonom NR SR č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vypisuje výberové konanie na obsadenie pracovného miesta "riaditeľ pre študentské domovy".

Náplň práce:

 • Komplexne zabezpečuje úlohy/činnosti súvisiace s ubytovaním pre študentov, zamestnancov, hostí a verejnosť.
 • Zodpovedá za materiálno-prevádzkové zabezpečenie študentských domovov.
 • Riadi prevádzkové a technické odbory študentských domovov.
 • Komplexne zabezpečuje údržbárske, opravárenské a upratovacie práce, správu budov a areálov študentských domovov.
 • Zodpovedá za implementovanie stratégie/dlhodobého zámeru UK vo všetkých oblastiach svojho pôsobenia, navrhuje krátkodobé aj dlhodobé stratégie rozvoja študentských domovov.
 • Navrhuje stratégie a marketingové aktivity v rámci komerčného ubytovania počas leta a hotelového ubytovania.
 • Zabezpečuje sledovanie príjmov za ubytovanie a poskytnuté služby od ubytovaných študentov, hostí hotela, ako aj od zamestnancov, resp. iných subjektov.
 • Vykonáva koncepčnú činnosť za študentské domovy vo všetkých oblastiach svojho pôsobenia.
 • Zodpovedá za účelné využívanie ubytovacích kapacít a ostatných služieb ubytovaných.
 • Kontroluje dodržiavanie ubytovacích, prevádzkových a technických procesov v rámci študentských domovov.

 

Požiadavky na zamestnanca

Požadované vzdelanie: vysokoškolské II. stupňa
Požadované jazykové znalosti: Anglický jazyk - Pokročilý (B2)
Požadovaná prax: aspoň štyri (4) roky v riadiacej pozícii
Ostatné znalosti: Microsoft Office – Pokročilý

Osobnostné predpoklady a zručnosti

 • Riadiace a rozhodovacie schopnosti.
 • Silné organizačné a komunikačné schopnosti.
 • Analytické myslenie.
 • Schopnosť stanovovať priority, ciele a zlepšovať výkon pracovného tímu študentských domovov.
 • Flexibilita, spoľahlivosť, zodpovednosť, schopnosť pracovať v stresových situáciách.

Termín nástupu: 01. 06. 2022, resp. podľa dohody


Zoznam požadovaných dokladov:

 • písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania,
 • štruktúrovaný životopis s prehľadom doterajšej odbornej praxe v slovenskom jazyku,
 • kópie dokladov o VŠ vzdelaní,
 • čestné vyhlásenie o bezúhonnosti.

Forma výberového konania: osobný pohovor alebo pohovor, ktorý sa uskutoční telekomunikačnými prostriedkami - telekonferenciou (na základe mimoriadnych opatrení v súvislosti s výskytom a šírením koronavírusu- ochorenia COVID-19)

Zaslaním prihlášky do výberového konania dáva uchádzač súhlas so spracovaním osobných údajov podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov).

Viac informácií o ochrane osobných údajov nájdete na https://uniba.sk/ochrana-osobnych-udajov

Žiadosť o zaradenie do výberového konania spolu s požadovanými dokladmi preukazujúcimi plnenie požiadaviek zasielajte na emailovú adresu jana.hardonovauniba.sk alebo v tlačenej podobe na adresu:


Univerzita Komenského v Bratislave, Rektorát,
Šafárikovo nám. č. 6, P.O. Box 440,
814 99 Bratislava;
s označením „Výberové konanie: riaditeľ pre študentské domovy“ v termíne do 08. 05. 2022.

 

Predpokladaný termín ukončenia výberového konania

8. 5. 2022