Riaditeľ Centra ďalšieho vzdelávania UK

Profesijný životopis je potrebné doručiť do 05.02.2018


26. 01. 2018 12.44 hod.
Od: Referát personálnej práce

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce: Bratislava

Ponúkaný plat (brutto): bude dojednaný v súlade so zákonom č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v platnom znení

Termín nástupu01.03.2018

Druh pracovného pomeru: plný úväzok

Náplň práce, právomoc a zodpovednosti

Rektor Univerzity Komenského v Bratislave v súlade so zákonom NR SR č.131/2002  Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vypisuje výberové konanie na obsadenie pozície

riaditeľa Centra ďalšieho vzdelávania UK (ďalej CĎV UK)

Ďalšie vzdelávanie na UK je zamerané na:

 • podporu rozvoja ľudských zdrojov a ich aktivít v občianskej a v hospodárskej sfére,
 • napĺňanie cieľov rozvoja vedomostnej spoločnosti.

Ďalšie vzdelávanie a jeho aktivity sú určené rôznym cieľovým skupinám a orientuje sa najmä na:

 • dopĺňanie, prehlbovanie a inováciu odborných poznatkov a zručností rozširujúcich odborný profil, doplňujúcich kvalifikáciu, prípadne zabezpečujúcich rekvalifikáciu účastníkov vzdelávania,
 • záujmové vzdelávanie (napr. univerzita tretieho veku),
 • vyučovanie cudzích jazykov,
 • vyučovanie slovenského jazyka pre cudzincov.

Popis činnosti

Riaditeľ zodpovedá za činnosť CĎV UK, koná v mene CĎV UK a zastupuje ho navonok v rozsahu delegovaných  kompetencií najmä pokiaľ ide o prípravu a prezentáciu vzdelávacích, expertných a iných produktov CĎV UK v oblasti ďalšieho vzdelávania pre zákazníkov a odbornú verejnosť. Zabezpečuje spoluprácu a prípravu zmluvných vzťahov pri realizácii vzdelávacích, expertných a iných činností, ktoré sú v náplni CĎV UK, zabezpečuje  ďalšie  zmluvné vzťahy potrebné pre efektívnu činnosť CĎV UK. Riadi všetkých vedúcich zamestnancov CĎV UK, vymenúva a odvoláva vedúcich pracovníkov vo svojej pôsobnosti, vymenúva a odvoláva členov svojich poradných orgánov, zodpovedá za prípravu stratégie činnosti CĎV UK  a jej rozpracovanie do cieľov, zodpovedá za plynulý a hospodárny chod CĎV UK a dodržiavanie finančnej disciplíny, za hospodárne nakladanie s dotačnými a ďalšími finančnými prostriedkami a zvereným mu majetkom v zhode s pravidlami hospodárenia UK a platnou legislatívou v tejto oblasti, vrátane verejného obstarávania tovarov prác a služieb pre potreby CĎV UK. Riaditeľ CĎV UK  spracúva organizačný poriadok  CĎV UK a  vydáva ďalšie vnútorné predpisy centra.

Požiadavky na zamestnanca

Požadované vzdelanie

Vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

Znalosti

Jazykové znalosti:

 • Anglický jazyk – aktívne
 • Znalosť ďalších cudzích jazykov výhoda

Počítačové znalosti:
Microsoft Word , Excel, Outlook a Powerpoint – na užívateľskej úrovni

Iné požadované znalosti:

 • Prax v oblasti riadenia vzdelávacích služieb ďalšieho vzdelávania
 • Skúsenosti s prípravou, realizáciou a riadením projektov v oblasti ďalšieho vzdelávania
 • Skúsenosti so zavádzaním a tvorbou tréningových programov a stratégií vzdelávania dospelých
 • Prezentačné a komunikačné zručnosti na vysokej úrovni
 • Dobrá znalosť ekonomiky verejnoprávnych inštitúcií
 • Znalosť základných legislatívnych noriem týkajúcich sa oblasti VŠ
 • Skúsenosti s pôsobením v medzinárodných pracovných skupinách v rámci celoživotného vzdelávania
 • Skúsenosti z oblasti poradenstva

Požadovaná prax   

 • 7  rokov
 • riadiaca prax minimálne 5 rokov

Vodičský preukaz podmienkou

Osobnostné predpoklady a zručnosti

 • Manažérske a odborné skúsenosti
 • Riadiace, organizačné a rozhodovacie schopnosti
 • Časová flexibilita
 • Dôslednosť, samostatnosť
 • Schopnosť pracovať v stresových situáciách  
 • Bezúhonnosť

Profesijný životopis je potrebné doručiť do 05.02.2018 na adresu:

Univerzita Komenského v Bratislave - Rektorát
Ing. Jana Gúčiková
Referát personálnej práce
Šafárikovo námestie 6, P.O. BOX 440, 814 99 Bratislava 1
jana.gucikovauniba.sk