Projektový manažér – projekt ENLIGHT

Žiadosť zasielajte na emailovú adresu jana.hardonova@uniba.sk do 10. 6. 2022


19. 05. 2022 10.55 hod.
Od: Oddelenie personálnej práce

Rektorát Univerzity Komenského v Bratislave

Univerzita Komenského v Bratislave, v zastúpení prof. JUDr. Marek Števček, PhD., rektor, v súlade so zákonom NR SR č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vypisuje výberové konanie na obsadenie pracovného miesta "Projektový manažér - projekt ENLIGHT".

Miesto práce: Bratislava
Druh pracovného pomeru: Plný pracovný úväzok
Termín nástupu: najneskôr 1. 9. 2022

Mzdové podmienky (brutto):

Funkčný plat pozostáva z tarifného platu, osobného príplatku a ďalších zložiek, podľa platného Platového poriadku. Tarifný plat je vo výške od 757,50 € do 909,50 €  na mesiac v závislosti od doby započítanej odbornej praxe. Po skončení skúšobnej doby sa zamestnancovi priznáva osobný príplatok, ktorý navrhuje vedúci oddelenia a môže byť do výšky do 909,50 €. V súlade s platovým poriadkom je možné poskytnúť aj štvrťročné odmeny.

 

Informácie o pracovnom mieste

ENLIGHT je spoločný projekt 9 európskych univerzít. Jeho cieľom je podporovať kvalitu života, udržateľnosť a občiansku angažovanosť prostredníctvom transformácie vysokoškolského vzdelávania. Aliancia univerzít sa etablovala na základe úspešnej účasti vo výzve európskych univerzít Erasmus+. Viac informácii o ENLIGHT: https://uniba.sk/enlight alebo https://enlight-eu.org/

Pod vedením vedúceho oddelenia pre univerzitnú alianciu ENLIGHT budete zodpovedná/ý za plnenie úloh vyplývajúcich z projektu ENLIGHT.

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti

 • Samostatná odborná špecializovaná práca pri napĺňaní a koordinácii projektu európskej univerzity ENLIGHT, príprava priebežných a záverečných správ a hodnotení projektu, príprava projektových plánov.
 • Spolupráca pri napĺňaní projektu ENLIGHT so zahraničnými partnermi, zastupovanie oddelenia na stretnutiach projektových tímov projektu.
 • Odborná práca pri zabezpečení fungovania ENLIGHT na univerzite.
 • Komunikačné aktivity zamerané na študentov a zamestnancov univerzity s cieľom podporiť ich zapájanie do projektu ENLIGHT, propagácia projektu na fakultách a súčastiach univerzity, príprava propagačných materiálov a textov pre internú a externú komunikáciu projektu.
 • Príprava a organizačné zabezpečenie študentských mobilít – stáží v rámci projektu ENLIGHT podľa pravidiel programu Erasmus+.
 • Organizácia ENLIGHT podujatí na UK v spolupráci s regionálnymi partnermi projektu.
 • Administratívna činnosť na oddelení.

Výkon práce vyžaduje vysielanie na zahraničné pracovné cesty.

 

Informácie o výberovom konaní

Zoznam požadovaných dokladov:

 • písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania,
 • štruktúrovaný životopis s prehľadom doterajšej odbornej praxe v slovenskom jazyku,
 • kópie dokladov o VŠ vzdelaní,
 • čestné vyhlásenie o bezúhonnosti.

Forma výberového konania:

Osobný pohovor, na ktorý budú pozvaní uchádzači spĺňajúci požiadavky na zamestnanca.

Zaslaním prihlášky do výberového konania dáva uchádzač súhlas so spracovaním osobných údajov podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov). Viac informácií o ochrane osobných údajov nájdete na https://uniba.sk/ochrana-osobnych-udajov.

Žiadosť o zaradenie do výberového konania spolu s požadovanými dokladmi preukazujúcimi plnenie požiadaviek zasielajte na emailovú adresu jana.hardonovauniba.sk alebo v tlačenej podobe na adresu: Univerzita Komenského v Bratislave, Rektorát - Mlyny, Staré grunty 36, 841 04 Bratislava s označením „Výberové konanie“ v termíne do 10.06.2022.

 

Požiadavky na zamestnanca

Pozícii vyhovujú uchádzači so vzdelaním

vysokoškolské II. stupňa

Jazykové znalosti

Anglický jazyk - Pokročilý (C1)

Ostatné znalosti

Microsoft Office 365 - Pokročilý

Osobnostné predpoklady a zručnosti

Flexibilita, spoľahlivosť, zodpovednosť, schopnosť pracovať v stresových situáciách a riešiť komplexné úlohy.

Skúsenosti s projektovým manažmentom.