Odborný zamestnanec na Oddelení ekonomiky práce a mzdovej učtárne

Životopisy zasielaje na emailovú adresu maria.masikova@uniba.sk.


 

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce: Šafárikovo námestie 6, Bratislava
Druh pracovného pomeru: plný úväzok
Ponúkaný plat: v súlade s ustanoveniami zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov.

Tarifný plat v rozpätí  802,00 eur – 962,50 eur v závislosti od doby započítanej praxe. Možnosť priznania osobného príplatku v súlade s platovým poriadkom UK.
Termín nástupu:  ASAP

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti

Komplexné zabezpečovanie náročných odborných činností súvisiacich s agendou ekonomiky práce vrátane mzdovej oblasti u zamestnancov s rozmanitou profesijnou štruktúrou:

  • zabezpečovanie uplatňovania tarifných sústav a nadtarifných zložiek platov v súlade s právnymi predpismi u zamestnancov Rektorátu UK a centrálne financovaných súčastí UK,
  • spracovanie všetkých mzdových náležitostí zamestnancov vo finančnom informačnom systéme SAP za modul HR spolu s nahratím údajov funkčnej a ekonomickej klasifikácie podľa zdrojov financovania,
  • spracovávanie mesačných, štvrťročných a ročných štatistických výkazov o počte zamestnancov a čerpaní mzdových prostriedkov za RUK a CFS a komplexné zabezpečenie štatistického výkazníctva za oblasť mzdových prostriedkov za celú UK, vykonávanie metodického usmerňovania, kontroly a pomoci v zabezpečovaní úloh na fakultách a ostatných pracoviskách UK;
  • analytická činnosť a príprava súhrnných materiálov a podkladov požadovaných vedením UK a nadriadenými orgánmi za oblasť práce a miezd.

 

Požiadavky na zamestnanca

Minimálne požadované vzdelanie

Vysokoškolské II. stupňa

Požadovaná prax   

Minimálne 3 roky

Počítačové znalosti :

Práca vo finančnom informačnom systéme SAP, v module HR

Microsoft Word – pokročilý

Microsoft Excel – pokročilý

Microsoft Outlook – pokročilý

Osobnostné predpoklady a zručnosti

  • Výhodou je ekonomické vzdelanie.
  • Znalosti z financovania verejnej vysokej školy výhodou, rovnako výhodou je viacročná prax v ekonomickej a mzdovej oblasti.
  • Flexibilita, spoľahlivosť, zodpovednosť, precíznosť, komunikatívnosť.
  • Samostatnosť, analytické myslenie, schopnosť neustále si osvojovať nové pracovné postupy.

Zaslaním prihlášky do výberového konania dáva uchádzač súhlas so spracovaním osobných údajov podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov). Viac informácií o ochrane osobných údajov nájdete na https://uniba.sk/ochrana-osobnych-udajov

Žiadosť o zaradenie do výberového konania spolu s požadovanými dokladmi preukazujúcimi plnenie požiadaviek zasielajte na emailovú adresu maria.masikovauniba.sk.