Vo Vedeckom parku UK oslávili 2. výročie Fablabu

Vo Vedeckom parku Univerzity Komenského v Bratislave si vo štvrtok 3. novembra 2016 pripomenuli druhé výročie zriadenia tvorivej dielne Fablab.


Fablab je spoločnou iniciatívou Centra vedecko-technických informácií SR, Francúzskeho inštitútu na Slovensku, Magistrátu hlavného mesta Slovenskej republiky a Fakulty informatiky a informačných technológií STU. Bol prvým svojho druhu na Slovensku. "Sme radi, že sme naším snažením inšpirovali, a v mnohých prípadoch aj priamo podporili vznik ďalších obdobných iniciatív, ktorých je dnes u nás už niekoľko. Za všetky spomeniem Creative Point Národného podnikateľského centra či LAB Nadácie Orange," uviedol na podujatí prof. RNDr. Ján Turňa, CSc., riaditeľ CVTI SR a zároveň riaditeľ Vedeckého parku UK.

Od januára 2016 pôsobí Fablab v priestoroch Vedeckého parku UK. V súčasnosti disponuje komplexným portfóliom najmodernejších digitálnych výrobných technológií, ktoré obstojí aj v medzinárodnom porovnaní. Aktívne sa zapája do medzinárodných sietí a iniciatív. "Konkrétnym úspešným príkladom medzinárodnej spolupráce je napríklad projekt FABLABNET, kde sme v konzorciu riešiteľov spoločne s Fablabmi z Českej republiky, Rakúska, Slovinska, Talianska, Maďarska, Nemecka, Poľska a Chorvátska. Projekt je implementovaný od júla tohto roku až do roku 2019 v rámci programu INTERREG Stredná Európa. Spolupráca bola úspešne nadviazaná a je ďalej rozvíjaná aj s viacerými subjektmi a iniciatívami v rámci Slovenska, ako sú ROBOTIKA.SK, Slovenská spoločnosť elektronikov, AjTy v IT, Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska a ďalšie," dodal prof. Turňa.

Prínos projektu Fablab ocenil aj rektor UK prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD.: "O necelé tri roky oslávi Bratislava 100. výročie statusu hlavného mesta, podobne ako Univerzita Komenského, ktorá si pripomenie 100. výročie svojho založenia. Verím, že vytvorenie exkluzívneho priestoru pre zintenzívnenie spolupráce v oblasti vedy a výskumu je naším spoločným príspevkom k oslavám na prahu našej prvej storočnice."