UK dnes slávnostne uviedla do funkcií vedenie univerzity a fakúlt

Bratislava 8. marca 2023: Slávnostnou inauguráciou boli dnes v Aule UK do svojich funkcií uvedení rektor UK Marek Števček a dekani a dekanky ôsmich z trinástich fakúlt. Do funkcií boli uvedení aj prorektori a prorektorky. Väčšina z nich nastúpila do funkcie dňa 1. februára 2023. Inaugurácia je akademickým obradom, pri ktorom nastupujúci do funkcie skladá sľub a slávnostne získava insígnie čiže symboly svojej funkcie. V prípade univerzity ide o reťaz s medailou prípadne žezlo. Dnešná slávnosť bola v poradí 42. inauguráciou rektora najstaršej slovenskej univerzity.


Počas uplynulého funkčného obdobia sa univerzita pod vedením rektora Mareka Števčeka musela vysporiadať s pandémiou, krízou vyplývajúcou z vojny proti Ukrajine, energetickou krízou či znižovaním rozpočtu do vysokého školstva. Napriek nepriaznivému obdobiu sa podarilo viacero rekonštrukcií na internátoch, na fakultách, zrekonštruovala sa jedáleň internátu Družba, podarilo sa opätovne naštartovať legendárny študentský klub UniK v Mlynskej doline a vznikol nový priestor Infocentrum UK na Štúrovej ulici. Univerzita zároveň dosiahla niekoľko výrazných úspechov v oblasti vedy – či už excelentný výsledok v medzinárodnom hodnotení vedy a výskumu VER (Verification of Excellence in Research) alebo udelenie prestížneho grantu ERC nášmu vedcovi Michalovi Májekovi. V ďalšom období chce rektor pokračovať v rekonštrukciách, zintenzívniť digitalizáciu, posilniť medzinárodné spolupráce a zamerať sa na zvyšovanie spoločenského statusu slovenskej vedy.

Inaugurovanými do svojich funkcií bolo šesť dekanov a dve dekanky.

  • Inaugurovaní noví dekani a dekanka: Nové vedenie nastúpilo na Lekárskej fakulte UK, kde je novým dekanom Juraj Payer, a na Pedagogickej fakulte UK s dekankou Katarínou Žilkovou. Od 1. marca je novým dekanom Fakulty managementu UK Peter Štarchoň.
  • Inaugurovaní dekani a dekanka, ktorí pokračujú v ďalšom období: Od 1. februára pôsobia na štyroch fakultách staronoví dekani či dekanka. Právnickú fakultu UK naďalej vedie Eduard Burda, Prírodovedeckú fakultu UK Peter Fedor, Jesseniovu lekársku fakultu UK v Martine Andrea Čalkovská a Fakultu matematiky, fyziky a informatiky UK Daniel Ševčovič. 7. mája nastúpi do funkcie dekana Filozofickej fakulty UK druhýkrát Marián Zouhar.
  • Dekani a dekanky, ktorí prevzali funkciu už dávnejšie: Vo svojich funkciách pokračujú dekani Milan Jurík na Evanjelickej bohosloveckej fakulte, Jozef Jančovič na Rímskokatolíckej cyrilometodskej bohosloveckej fakulte UK a Ján Klimas na Farmaceutickej fakulte UK, kde sa voľby uskutočnili v predošlých rokoch.
  • Fakulty, ktoré vedie dočasne poverený dekan a dekanka: Dočasne je do schválenia nových štatútov a vypísania regulérnych volieb výkonom funkcie dekana na Fakulte telesnej výchovy a športu UK poverený Viktor Bielik a funkciou dekanky na Fakulte sociálnych a ekonomických vied UK Lucia Mokrá.

Do funkcií boli slávnostne uvedení aj prorektorky a prorektori univerzity. Prorektorkou pre majetok a investície je Jana Duračinská, prorektorom pre vedu a doktorandské štúdium Jozef Masarik, prorektorom pre vonkajšie vzťahy Radomír Masaryk, prorektorkou pre kvalitu a rozvoj Viera Štvrtinová, prorektorom pre medzinárodné vzťahy Jozef Tancer. Novou prorektorkou pre vzdelávanie a sociálne veci je Eva Viglašová, ostatní prorektori a prorektorky pokračujú v druhom funkčnom období.

„Vysoké školy stoja dvoma nohami pevne na zemi, ale hlavou smú a musia byť v oblakoch. Tými dvoma nohami sú univerzitný výskum a v jeho duchu kvalitné vzdelávanie. Sme tu pre naše študentstvo, sme tu pre ľudí, ktorých máme pripraviť na to, aby nás raz nahradili. A na to slúži rozum, ktorý všetko zjednocuje v duchu spoločenskej zodpovednosti vysokých škôl,“ povedal rektor UK Marek Števček.