Stanovisko dekana Farmaceutickej fakulty UK k očkovaniu certifikovanými lekárnikmi

Bratislava 26. apríla 2023: V odbornej farmaceutickej komunite aktuálne rezonuje nečakané vypustenie ustanovenia umožňujúceho poskytnúť očkovanie v rámci lekárenskej starostlivosti v slovenských verejných lekárňach z návrhu novely zákona o liekoch a zdravotníckych pomôckach. Farmaceutická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave bola od začiatku súčasťou diskusií a príprav vzdelávacieho programu pre farmaceutov pre výkon očkovania v lekárňach. Osobne vnímam vypustenie dobrého a dobre pripraveného ustanovenia ako veľmi prekvapujúce rozhodnutie.


Chrípka spôsobuje každý rok 4 – 50 miliónov symptomatických prípadov v EÚ/EHP a 15 000 – 70 000 európskych občanov každoročne zomiera na príčiny spojené s chrípkou. Tieto údaje okrem medicínskych dôsledkov poukazujú na rastúce sociálne a ekonomické náklady pre svet a zdôrazňujú dôležitosť prevencie chrípky pre sezónne epidémie. Každoročné očkovanie proti chrípke je najúčinnejším spôsobom prevencie chrípky.

Mnohé európske krajiny v posledných rokoch zaviedli legislatívne zmeny na rozšírenie úloh verejných lekární, keď aj prostredníctvom očkovania v lekárňach dochádza k znižovaniu tlaku na ostatné časti systému zdravotnej starostlivosti. Podľa prieskumu Medzinárodnej farmaceutickej federácie z roku 2020 ponúkajú verejné lekárne v rôznych kútoch sveta mnohé druhy očkovania. Okrem najčastejšieho druhu očkovania proti chrípke realizujú aj očkovania proti hepatitídam, DTP (záškrt, tetanus, čierny kašeľ), meningitíde či rôzne cestovné očkovania.

Slovenský projekt zavádzania očkovania proti chrípke poskytovaného certifikovanými lekárnikmi zdravým dospelým osobám je unikátnou ukážkou interdisciplinárnej spolupráce medzi lekármi a lekárnikmi. Táto interakcia medzi zdravotníckymi profesiami je zameraná na zlepšenie zdravia slovenských občanov cestou zvýšenia dostupnosti očkovania. To bude nevyhnutne spojené s pozitívnym výsledkom zvýšenia zaočkovanosti dospelej populácie, so zlepšením povedomia o benefitoch očkovania u kritickej časti občanov Slovenska, so znížením miery chorobnosti a šetrením finančných nákladov, ktoré so sebou sezónny výskyt chrípky prináša.

V odborných kruhoch budeme pozorne počúvať odôvodnenia tohto nečakaného obratu. Sme pripravení opätovne predostrieť všetky argumenty, prečo si myslíme, že očkovanie poskytované vyškolenými certifikovanými lekárnikmi je správna vec a aj ponúknuť odbornú pomoc pri presadzovaní tejto modernej koncepcie v rámci prevencie chrípky v Slovenskej republike.

prof. PharmDr. Ján Klimas, PhD., MPH, dekan fakulty