Univerzita Komenského po 17. novembri nezatvorí brány, ostáva však v protestnej pohotovosti

Bratislava 26. októbra 2022: V Aule UK sa dnes konalo zasadnutie zástupcov akademickej obce o ďalšom postupe Univerzity Komenského v Bratislave v súvislosti s aktuálnym vyhlásením Slovenskej rektorskej konferencie o prerušení výučby po 17. novembri. Zúčastnilo sa na ňom vedenie univerzity, dekani a dekanky fakúlt, členovia vedení akademických senátov a ďalší. Zástupcovia fakúlt informovali o priebehu diskusie na fakultách a o stanovisku študentov a zamestnancov fakúlt. Zástupcovia akademickej obce napokon vydali nasledujúce stanovisko.


Univerzita Komenského v Bratislave si v plnej miere uvedomuje svoju spoločenskú zodpovednosť v tejto neľahkej dobe. Zároveň reflektuje výraznú zmenu v komunikácii a prístupe ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR, ktorú hodnotí ako konštruktívnu. Po čiastočnom splnení požiadaviek Slovenskej rektorskej konferencie zo dňa 13. septembra 2022 sa zástupcovia akademickej obce UK dohodli, že dňa 17. novembra 2022 univerzita výučbu nepreruší. UK však naďalej ostáva v protestnej pohotovosti. V tejto súvislosti dôrazne žiada kompetentných o čo najrýchlejšie predstavenie systémového, dlhodobo udržateľného a predvídateľného riešenia súčasného stavu. Vysoké školy dnes vynakladajú všetko svoje úsilie na bazálne prežitie a nemajú priestor na výraznejší rozvoj.

Zástupcovia akademickej obce UK poverujú rektora UK, aby pokračoval v začatých rokovaniach s vládou SR a so zástupcami MŠVVaŠ SR v snahe o splnenie požiadaviek verejných vysokých škôl načrtnutých uznesením Slovenskej rektorskej konferencie zo septembra 2022.

UK zdôrazňuje, že nikdy nechcela a nechce stavať svojich študentov do pozície rukojemníkov. Vzhľadom na trend v oblasti financovania vysokých škôl, nedostatočné financovanie zvýšených nákladov spojených s vysokou infláciou, zvyšujúcimi sa cenami tovarov a služieb, v neposlednom rade prípadnou absenciou predstavenia riešenia súčasného stavu, čiastočné či úplné obmedzenie plnohodnotného fungovania v ďalšom období nemôže vylúčiť.