UK zosúladila 727 študijných programov

Bratislava 6. septembra 2022: Univerzita Komenského v Bratislave k 31. augustu 2022 oznámila Slovenskej akreditačnej agentúre pre vysoké školstvo zosúladenie vnútorného systému zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania so zákonom č. 269/2018 a so štandardmi pre vnútorný systém kvality. Celkovo univerzita zosúladila 727 študijných programov.


Spolu ku koncu augusta zrušila na svojich trinástich fakultách približne 300 študijných programov, z nich približne 200 takých, na ktorých už neštudovali žiadni študenti. 79 študijných programov pokračuje pod iným názvom alebo s miernymi úpravami. Úplné zrušenie sa týka len 37 študijných programov. Celkovo sa táto najvýraznejšia zmena dotkne menej ako 100 študentov, ktorí dostali možnosť doštudovať na inom študijnom programe v rámci UK alebo na inej vysokej škole.

S dotknutými študentmi Univerzita Komenského komunikuje už od konca roka 2020, kedy bolo jasné, že tieto programy sa nepodarí akreditovať, a ponúkla im vhodné alternatívy ukončenia štúdia vo forme prechodu na iný program na tej istej fakulte, na inej fakulte alebo na inej univerzite. Na takéto programy sa spravidla už neprijímali študenti do prvých ročníkov. Väčšina z týchto menej ako 100 dotknutých študentov už ponúknuté možnosti využila a plynule pokračuje v štúdiu.

„Nové akreditačné kritériá sú nastavené veľmi náročne. Verím však, že zmeny prispejú k lepšej prehľadnosti štúdia a kvalitnejšiemu personálnemu zabezpečeniu existujúcich programov,“ povedal Marek Števček, rektor Univerzity Komenského v Bratislave. „Rád by som upozornil na obrovské nasadenie mnohých zamestnancov a zamestnankýň univerzity, od garantiek a garantov až po administratívny personál, ktorý stojí za zvládnutím tohto mimoriadne náročného administratívneho procesu. Ďakujem všetkým, ktorí na tomto procese participovali, popri všetkých ostatných pedagogických, výskumných a administratívnych povinnostiach,“ dodal rektor.

Univerzita Komenského má 23 000 študentov a od roku 2019 každoročne zaznamenáva rastúci záujem o štúdium. Je jedinou slovenskou univerzitou, ktorá sa konštantne umiestňuje vo všetkých relevantných rebríčkoch hodnotenia svetových univerzít.