Prorektori UK si prevzali vymenúvacie dekréty

Bratislava, 14. februára 2011


14. 02. 2011 13.00 hod.
Od: Oddelenie vzťahov s verejnosťou

Rektor Univerzity Komenského v Bratislave prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD., odovzdal na prvom zasadnutí Kolégia rektora UK dňa 14. februára 2011 vymenúvacie dekréty prorektorom UK.

Vymenúvacie dekréty si z rúk rektora UK prevzali prof. RNDr. Ján Turňa, CSc., prorektor UK pre informačné technológie; prof. MUDr. Dušan Meško, PhD., prorektor UK pre vedecko-výskumnú činnosť a doktorandské štúdium; doc. RNDr. Ing. Ľudomír Šlahor, CSc., prorektor UK pre medzinárodné vzťahy; doc. RNDr. Ivan Ostrovský, CSc., prorektor UK pre rozvoj. 
Vo vedení univerzity je aj prof. JUDr. Mária Patakyová, CSc., prorektorka UK pre legislatívu a doc. RNDr. Ján Pekár, PhD., prorektor UK pre študijné veci.

 

 Rektor UK prof. K. Mičieta a prorektor UK doc. Ľ. Šlahor

 

Prorektori UK - zľava: prof. J. Turňa, doc. I. Ostrovský, prof. D. Meško; vpredu: doc. J. Pekár

Foto: OVV