Habilitačná prednáška a obhajoba habilitačnej práce RNDr. Evy Tirjakovej, CSc.

9. marca 2011 o 10.00 hod. na Prírodovedeckej fakulte UK v Bratislave, Mlynská dolina, v prezentačnom centre J. A. Komenského


16. 02. 2011 13.33 hod.

RNDr. Eva Tirjaková, CSc. je pracovníčka Katedry zoológie Prírodovedeckej fakulty UK v Bratislave.

Téma habilitačnej prednášky: Nálevníky (Ciliophora, Alveolata) v systéme eukaryotických organizmov, ich rozšírenie a biogeografia

Téma habilitačnej práce: Nálevníky (Ciliophora, Alveolata) na území Slovenska

Študijný odbor: zoológia