Akademický senát UK schválil návrh rektora na vymenovanie prorektorov

Bratislava, 9. februára 2011: Akademický senát Univerzity Komenského v Bratislave (AS UK) dnes schválil na svojom zasadnutí návrhy rektora UK prof. RNDr. Karola Mičietu, PhD., na vymenovanie piatich nových prorektorov UK.


09. 02. 2011 16.17 hod.
Od: Oddelenie vzťahov s verejnosťou

V novom vedení zotrvá doterajší prorektor UK pre študijné veci doc. RNDr. Ján Pekár, PhD., ktorý pôsobí na Katedre aplikovanej matematiky a štatistiky Fakulty matematiky, fyziky a informatiky UK. Na poste prorektora pre študijné veci UK je od 1. 11. 2008.

Pozíciu prorektorky pre legislatívu bude zastávať prof. JUDr. Mária Patakyová, CSc., ktorá pôsobí od roku 1986 na Právnickej fakulte UK. Od 1. 2. 2003 do 31. 1. 2011 tu bola vo funkcii prodekanky pre zahraničné vzťahy a grantovú politiku.

Prorektorom UK pre informačné technológie sa stal prof. RNDr. Ján Turňa, CSc. Ján Turňa pôsobí od roku 1978 na Prírodovedeckej fakulte UK (PriF UK), od roku 1997 ako vedúci Katedry molekulárnej biológie PriF UK. Od roku 2007 zároveň zastáva post riaditeľa Centra vedecko-technických informácií SR. Je členom viacerých vedeckých a odborných spoločností, predsedá Rade Agentúry na podporu výskumu a vývoja pre prírodné vedy i Slovenskej spoločnosti pre biochémiu a molekulárnu biológiu.

Akademický senát UK schválil na pozíciu prorektora UK pre medzinárodné vzťahy doc. RNDr. Ing. Ľudomíra Šlahora, CSc. Od roku 2003 pôsobí na Fakulte managementu UK, od roku 2007 tu zastáva pozíciu prodekana pre vedu a výskum. Má za sebou dlhoročnú prax v popredných finančných inštitúciách na Slovensku i vo Švajčiarsku.

Prorektorom pre vedecko-výskumnú činnosť a doktorandské štúdium sa stal prof. MUDr. Dušan Meško, PhD., ktorý od roku 1981 pôsobí na Jesseniovej lekárskej fakulte UK v Martine, od roku 2002 ako prednosta Kliniky telovýchovného lekárstva JLF UK v Martine. Je členom viacerých odborných spoločností a komisií, od roku 2008 pôsobí ako hlavný odborník Ministerstva zdravotníctva SR pre odbor telovýchovné lekárstvo.

Doc. RNDr. Ivan Ostrovský, CSc., bude v nasledujúcom období vykonávať funkciu prorektora UK pre rozvoj. Ivan Ostrovský pôsobí od roku 1979 na Prírodovedeckej fakulte UK, kde zastáva pozíciu riaditeľa Chemického ústavu PriF UK. V rokoch 1997 – 2006 pôsobil ako prorektor UK pre rozvoj. Je členom Valného zhromaždenia Akademickej rankingovej a ratingovej agentúry (ARRA).