Habilitačná prednáška a obhajoba habilitačnej práce MUDr. Petra Valkoviča, PhD.

28. januára 2011 o 9:00 h v zasadacej miestnosti Vedeckej rady LFUK, Špitálska 24, Bratislava


12. 01. 2011 13.38 hod.

MUDr. Peter Valkovič, PhD. je odborný asistent na II. neurologickej klinike LFUK a UN v Bratislave

Téma habilitačnej prednášky: Syndróm nepokojných nôh

Téma habilitačnej práce: Vybrané patofyziologické a klinické aspekty osturálnej instability pri Parkinsonovej chorobe

Študijný odbor: 7.1.11. neurológia