Vyhlásenie o výsledkoch revízie záverečných a rigoróznych prác na Právnickej fakulte UK

Bratislava 22. januára 2019: Dekan Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave doc. JUDr. Eduard Burda, PhD., vydáva vyhlásenie o výsledkoch revízie záverečných a rigoróznych prác na Právnickej fakulte UK. Vyhlásenie uvádzame v plnom znení.Na základe revízie záverečných prác a rigoróznych prác v Akademickej knižnici Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, doplnenej o revíziu predmetných prác v ostatných organizačných útvaroch fakulty vykonanej v mesiacoch október a november 2018 na Právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave, môžeme konštatovať:

1.   Vykonala sa revízia kandidátskych záverečných prác a dizertačných záverečných prác od roku 1970 po súčasnosť. Právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave chýbajú zo 403 knižničných jednotiek 4 dizertačné práce, a to:

  1. „Právny priestor konkurenčného prostredia“ z roku 1995
  2. „Některé aspekty negotiorum gestio“ z roku 1994
  3. „Ústavnoprávne problémy sociálnych práv“ z roku 1994
  4. „Zabezpečovacie prostriedky v civilnom procese“ z roku 1997

2.    Vykonala sa revízia rigoróznych prác od roku 1998 po súčasnosť. Na PraF UK chýbajú z 2402 knižničných jednotiek 2 rigorózne práce:

  1. „Verejná správa a jej charakteristické črty“ z roku 1999
  2. „Verejná správa na úseku životného prostredia“ z roku 1999

3.   Vykonala sa revízia bakalárskych prác od roku 2006 po súčasnosť (3778+ knižničných jednotiek) a diplomových prác od roku 2000 po súčasnosť (7641 knižničných jednotiek), pričom nechýba žiadna bakalárska práca, chýba 22 diplomových prác, od roku 2004 do roku 2011 (väčšinou roky 2005 a 2006), avšak tieto práce máme k dispozícii v elektronickej podobe.